Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26973
Title: Konceptualizacja bezpieczeństwa zdrowotnego w Wielkopolsce. Doświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zwalczaniu COVID-19
Other Titles: Conceptualization of health safety in Greater Poland. Experiences of the State Sanitary Inspection in combating COVID-19
Authors: Siuda, Magdalena
Marciniak, Szymon
Kuczma-Napierała, Jadwiga
Keywords: SARS-CoV-2
COVID-19 virus
wirus SARS-CoV-2
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Provincial Sanitary and Epidemiological Station in Poznań
State Sanitary Inspection
epidemia
epidemic
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.205-222.
Abstract: Kluczowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zapewnienie bezpieczeń- stwa zdrowotnego społeczeństwa. Epidemia stała się ogromnym wyzwaniem z jakim musieli zmie- rzyć się jej pracownicy. Codzienna praca była skoncentrowana na szeregu działań, których celem było minimalizowanie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Pojawienie się epidemii wpłynęło na organizację, funkcjonowanie i codzienną pracę Inspekcji. Stan ten spowodował pełną mobilizację wszystkich osób zatrudnionych w jej ramach. W czasie epidemii Państwowa Inspekcja Sanitarna przeszła szereg zmian, dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości i reagując ade- kwatnie do pojawiających się wyzwań.
The key job of the State Sanitary Inspectorate is to ensure the health safety for the society. The epidemic became a huge challenge for the employees who had to face it. Everyday work was focused on series of tasks, which purpose on minimizing the effects of spreading the SARS-CoV-2 virus. The appearance of the epidemic SARS-CoV-2 affected on the functioning and daily work of the Sanitary Inspection. This situation made the full mobilization of all people employed in our institution. During he epidemic the State Sanitary Inspectorate has made a big number of changes like adapting to the changing reality and reacting adequately to the emerging challenges.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26973
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-01-Kuczma-Napierala.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.