Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/27059
Title: Gruzja i jej regiony na poradzieckiej ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego: uwarunkowania, poziom oraz dynamika procesu
Other Titles: Georgia and its regions on the post-Soviet socio-economic development path: conditions, level, and dynamics of the process
Authors: Kaczmarek-Khubnaia, Julia
Advisor: Stryjakiewicz, Tadeusz. Promotor
Mądry, Cezary. Promotor pomocniczy
Keywords: Gruzja
Georgia
rozwój-społeczno-gospodarczy
socio-economic development
rozwój regionalny
regional development
zależność od ścieżki
path dependence
krytyczny splot wydarzeń
critical conjuncture
Issue Date: 2022
Abstract: W dysertacji autorka podejmuje tematykę rozwoju Gruzji i jej jednostek regionalnych w warunkach transformacji systemowej. Praca składa się z 8 rozdziałów, jej układ odpowiada postawionym pytaniom badawczym. Celem głównym pracy jest pogłębiona analiza ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego Gruzji i jej regionów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji systemowej. W ramach realizacji celu głównego dysertacji skorzystano z szeregu metod ilościowych i jakościowych, z których za najważniejszą uznać należy metodę porządkowania liniowego z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM1 Walesiaka, którą wykorzystano w ramach pomiaru poziomu i dynamiki rozwoju gruzińskich regionów. Uzyskane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie typologii regionalnych trajektorii rozwojowych. W ramach studium przypadku, dotyczącego społecznej percepcji rozwoju społeczno-gospodarczego dwóch wybranych jednostek regionalnych (Imeretii i Raczy-Leczchumi i Dolnej Swanetii), zastosowano technikę wywiadu kwestionariuszowego. Rezultat badań pozwolił ponadto na wyodrębnienie szeregu rekomendacji dla analizowanego kraju, odnoszących się przede wszystkim do konieczności zmiany modelu polityki regionalnej Gruzji.
In this dissertation, the author investigates the development of Georgia and its regional units under the conditions of systemic transformation. The work consists of eight chapters. Its layout corresponds to the research questions. The main aim of the work is an in-depth analysis of Georgia's socio-economic development path and its regions, with particular emphasis on the period of systemic transformation. As part of its implementation, eight research questions were formulated. In achieving the main goal of the dissertation, a number of quantitative and qualitative methods were used, the most important being the linear ordering method using the general GDM1 distance measure by Walesiak, which was used to measure the level and dynamics of development of Georgian regions. The obtained results made it possible to carry out typologies of regional development trajectories. The questionnaire interview technique was used as part of the case study on the social perception of the development of two selected regional units (Imereti and Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti). The results also allowed several recommendations to be made for the country, relating primarily to the need to change Georgia’s regional policy model.
Description: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
URI: https://hdl.handle.net/10593/27059
Appears in Collections:Doktoraty (WGSEGP)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaczmarek-Khubnaia-Julia_rozprawa-doktorska.pdf
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.