Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3124
Title: Procesy językowe w komunikacji internetowej a globalizacja języka
Other Titles: Language processes in the Internet communication and the globalization of language
Authors: SZCZEPAŃSKA, Elżbieta
Keywords: Język czeski
Czech language
Komunikacja interentowa
Internet communication
Globalizacja komunikacji
Globalization of communication
Internacjonalizacja
Internationalisation
Uniwerbizacja
Univerbation
Issue Date: 2009
Publisher: PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 1, s. 51–62.
Abstract: Wymienione i omówione w artykule zjawiska wpisują się w proces globalizacji komunikacji, który pojawił się od jakiegoś czasu na gruncie językowym tak jak procesy globalizacyjne w innych dziedzinach życia. Wśród takich zjawisk można wymienić starsze (internacjonalizacja, intelektualizacja, uniwerbizacja) oraz stosunkowo młode jak np. ekspansja anglicyzmów, specyficzny typ skrótów, emotikony i in. Te ostatnie są obecne głównie w komunikacji internetowej, która będzie zapewne intensyfikować procesy globalizacyjne nie tylko w języku. Obserwacji tych zjawisk powinna też towarzyszyć troska o zachowanie w tej dziedzinie stosownego umiaru.
The phenomena enumerated and discussed in the paper fall under the process of globalization of communication, which has been present in the language sphere for some time, similarly as the globalization processes in other walks of life. These phenomena include both the older processes (internationalisation, intellectualization, univerbation) and the relatively new ones, as e.g. the expansion of Anglicisms, a particular type of abbreviations, emoticons, etc. The latter are mainly present in the Internet communication, which will probably intensify the globalization processes not only in language. Observation of such phenomena should also go hand in hand with the care for proper moderation of use in this sphere.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3124
ISSN: 1642-9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanska.pdf107.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.