Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3146
Title: Funkcje nazw własnych w Fimfárum Jana Wericha
Other Titles: Function of proper names in the Fimfárum by Jan Werich
Authors: WOŹNIAK, Paulina
Keywords: Język czeski
Czech language
Dzieło literackie
Literary work
Przekład
Translation
Onomastyka
Onomastic
Nazwy własne
Proper names
Issue Date: 2009
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 279–298.
Abstract: Artykuł porusza problematykę funkcji nazw własnych w tekście literackim. Przedmiotem badania jest zbiór bajek Jana Wericha pt. Fimfárum. Na bogatym materiale ezgemplifikacyjnym zostało omówionych siedem funkcji nazw własnych: lokalizacyjna w przestrzeni (toponimy, choronimy, urbonimy, ergonimy), lokalizacyjna w czasie (choronimy, mitonimy, nazwy wydarzeń historycznych, nazwy mieszkańców państw), socjologiczna (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, nazwy mieszkańców państw, etnonimy, faleronimy), treściowa (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, przezwiska, ojkonimy, mitonimy, ideonimy), ekspresywna (neologizmy w nazwach pojedynczych egzemplarzy i roślin), informacyjna (ergonimy, porejonimy, mitonimy, heortonimy, nazwy napojów), aluzyjna (heortonimy, motionimy, chrematonimy).
The article raises the issue of the function of proper names in the literary text. The subject of the research is a collection of Jan Werich’s fairy tales entitled Fimfárum. On the basis of rich exemplification material there were discussed seven functions of proper names: location in space (toponyms, choronyms, urbonyms, ergonyms), location in time (choronyms, metonyms, names of historical events, names of inhabitants of countries), sociological function (first names and their equivalents, surnames, names of inhabitants of countries, ethnonyms, faleronyms), content function (first names and their equivalents, surnames, nicknames, oiconyms, metonyms, ideonyms), expressive function (neologisms in names of single specimens of plants), informative function (ergonyms, porejonyms, metonyms, heortonyms, names of drinks), allusive function (heortonyms, motionyms, chrematonyms).
URI: http://hdl.handle.net/10593/3146
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paulina Woźniak.pdf152.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.