Bohemistyka, 2009, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Zdrobnienia dawniej i dziś – kilka uwag na materiale czeskim i polskim
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) Szczepańska, Elżbieta
  Krótka charakterystyka i analiza form zdrobniałych występujących na gruncie czeskim i polskim. Przedmiotem zainteresowania autorki są tutaj głównie funkcje określeń deminutywnych w twórczości ludowej oraz w komunikacji. Wśród funkcji komunikacyjnych na uwagę zasługują przejawy infantylizacji języka, ironii czy familiarności. Stosunek ilościowy badanych form wydaje się porównywalny w obu językach, chociaż w ostatnim czasie zdrobnienia cieszą się sporym powodzeniem w slangu młodzieżowym polszczyzny.
 • Item
  Czesko-polskie złudne ekwiwalenty słowotwórcze
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) ORŁOŚ, Teresa Zofia
  Artykuł poświęcony jest czesko-polskiej homonimii wewnątrzjęzykowej, w szczególności zagadnieniu złudnej ekwiwalencji słowotwórczej. Autorka zajmuje się przede wszystkim feminatywami i zdrobnieniami rzeczownikowymi, które dla Polaków uczących się języka czeskiego stanowią tzw. pułapki językowe. Porusza także zagadnienie złudnej ekwiwalencji przymiotnikowej w odniesieniu do przymiotników, których podstawę słowotwórczą stanowią zdradliwe wyrazy.
 • Item
  Zapożyczenia z języka czeskiego w gwarze wsi Krzanowice
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) Czogała, Joanna
  Autorka zajmuje się zapożyczeniami w języka czeskiego w gwarze gminy Krzanowice leżącej na terenie Polski. Rozpatruje zapożyczenia fonetyczne (np. weczer, bohaty), morfologiczne (np. smyrdzieć, tahnuć) i leksykalne (bryle, cesta) i dochodzi do wniosku, że w większości wypadków uległy one adaptacji językowej na grunt polski. Spolszczenie czeskich zapożyczeń w gwarze gminy Krzanowice dotyczy jak wymowy i pisowni, tak i morfologii. Artykuł zawiera także aneks bohemizmów przedstawiający zapożyczenia w formie haseł wraz z odpowiednimi wyrazami czeskimi i polskimi.
 • Item
  Wymiany komponentów związków frazeologicznych w tekstach czeskich reklam
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) Cieciura, Piotr
  Autor zajmuje się w swoim artykule zagadnieniem innowacji frazeologicznej w tekstach czeskich reklam. Przedstawia cztery typy wymiany komponentów związków frazeologicznych: wymiany na element synonimiczny, wymiany na element o podobnych cechach formalnych, wymiany uwarunkowane charakterem reklamowanego produktu, swobodne wymiany elementów.
 • Item
  Funkcje nazw własnych w Fimfárum Jana Wericha
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) WOŹNIAK, Paulina
  Artykuł porusza problematykę funkcji nazw własnych w tekście literackim. Przedmiotem badania jest zbiór bajek Jana Wericha pt. Fimfárum. Na bogatym materiale ezgemplifikacyjnym zostało omówionych siedem funkcji nazw własnych: lokalizacyjna w przestrzeni (toponimy, choronimy, urbonimy, ergonimy), lokalizacyjna w czasie (choronimy, mitonimy, nazwy wydarzeń historycznych, nazwy mieszkańców państw), socjologiczna (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, nazwy mieszkańców państw, etnonimy, faleronimy), treściowa (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, przezwiska, ojkonimy, mitonimy, ideonimy), ekspresywna (neologizmy w nazwach pojedynczych egzemplarzy i roślin), informacyjna (ergonimy, porejonimy, mitonimy, heortonimy, nazwy napojów), aluzyjna (heortonimy, motionimy, chrematonimy).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego