Funkcje nazw własnych w Fimfárum Jana Wericha

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Function of proper names in the Fimfárum by Jan Werich

Abstract

Artykuł porusza problematykę funkcji nazw własnych w tekście literackim. Przedmiotem badania jest zbiór bajek Jana Wericha pt. Fimfárum. Na bogatym materiale ezgemplifikacyjnym zostało omówionych siedem funkcji nazw własnych: lokalizacyjna w przestrzeni (toponimy, choronimy, urbonimy, ergonimy), lokalizacyjna w czasie (choronimy, mitonimy, nazwy wydarzeń historycznych, nazwy mieszkańców państw), socjologiczna (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, nazwy mieszkańców państw, etnonimy, faleronimy), treściowa (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, przezwiska, ojkonimy, mitonimy, ideonimy), ekspresywna (neologizmy w nazwach pojedynczych egzemplarzy i roślin), informacyjna (ergonimy, porejonimy, mitonimy, heortonimy, nazwy napojów), aluzyjna (heortonimy, motionimy, chrematonimy).
The article raises the issue of the function of proper names in the literary text. The subject of the research is a collection of Jan Werich’s fairy tales entitled Fimfárum. On the basis of rich exemplification material there were discussed seven functions of proper names: location in space (toponyms, choronyms, urbonyms, ergonyms), location in time (choronyms, metonyms, names of historical events, names of inhabitants of countries), sociological function (first names and their equivalents, surnames, names of inhabitants of countries, ethnonyms, faleronyms), content function (first names and their equivalents, surnames, nicknames, oiconyms, metonyms, ideonyms), expressive function (neologisms in names of single specimens of plants), informative function (ergonyms, porejonyms, metonyms, heortonyms, names of drinks), allusive function (heortonyms, motionyms, chrematonyms).

Description

Sponsor

Keywords

Język czeski, Czech language, Dzieło literackie, Literary work, Przekład, Translation, Onomastyka, Onomastic, Nazwy własne, Proper names

Citation

Bohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 279–298.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego