Zdrobnienia dawniej i dziś – kilka uwag na materiale czeskim i polskim

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Diminutives in the past and today – a few comments on the Czech and Polish material

Abstract

Krótka charakterystyka i analiza form zdrobniałych występujących na gruncie czeskim i polskim. Przedmiotem zainteresowania autorki są tutaj głównie funkcje określeń deminutywnych w twórczości ludowej oraz w komunikacji. Wśród funkcji komunikacyjnych na uwagę zasługują przejawy infantylizacji języka, ironii czy familiarności. Stosunek ilościowy badanych form wydaje się porównywalny w obu językach, chociaż w ostatnim czasie zdrobnienia cieszą się sporym powodzeniem w slangu młodzieżowym polszczyzny.

Description

Sponsor

The paper constitutes a brief analysis of diminutives appearing in Czech and Polish. The Author’s major point of interest are functions of diminutive terms in folk works and in communication. As far as the communicative functions are concerned, notable are the manifestations of language infantalisation, irony, and familiarity. The quantitative ratio of the investigated forms appears to be comparable in both languages, although recently diminutives have been enjoying a particular popularity in the Polish youth slang.

Keywords

język czeski, Czech language, język polski, Polish language, zdrobnienia, diminutives, morfologia, morphology

Citation

Bohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 250–260.

Seria

ISBN

ISSN

1642–9893

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego