Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3526
Title: Metafory synestezyjne z dźwiękiem jako domeną docelową w językach angielskim i polskim: Kierunkowość i struktura w recenzjach muzycznych i poezji
Other Titles: Synaesthetic metaphors with the target domain of sound in English and Polish: Directionality and structure in music reviews vs. poetry
Authors: Zawilińska-Janas, Małgorzata
Advisor: Adamska-Sałaciak, Arleta. Promotor
Keywords: metafora synestezyjna
synaesthetic metaphor
zasada kierunkowości
directionality principle
struktura
structure
poezja
poetry
recenzje muzyczne
music reviews
Issue Date: 17-Oct-2012
Abstract: Niniejsza rozprawa dotyczy metafor synestezyjnych, tj. metafor, których domeny źródłowa i docelowa związane są z odmiennymi zmysłami. Zgodnie z zasadą kierunkowości (Ullmann 1957) rzutowanie synestezyjne odbywa się z domen odpowiadających zmysłom zajmującym niższe pozycje w hierarchii zmysłów do domen położonych wyżej w hierarchii. Kilka badań dotyczących różnych języków dostarczyło dowodów sugerujących uniwersalny charakter rzutowań synestezyjnych (Shen 1997; Yu 2003; Shen & Gil 2008). Głównym celem niniejszej rozprawy było zbadanie kierunkowości polskich metafor synestezyjnych w języku nieliterackim i poetyckim. Zebrano również korpus angielskich metafor jako punkt odniesienia dla polskich danych oraz w celu porównania danych dla współczesnego angielskiego z wynikami starszych badań. Badanie wykazało, że polskie oraz angielskie metafory stosują się do zasady kierunkowości. Nie zaobserwowano większych różnic między językami ani typami dyskursu, co wskazuje na uniwersalną naturę metafor synestezyjnych. Drugie badanie opisane w rozprawie dotyczy struktury metafor synestezyjnych. Zebrane dane okazały się mieć zróżnicowaną formę. W ramach badania opisano 20 różnych struktur, których przykłady znaleziono w korpusach obu języków. Dzięki porównawczej analizie rzutowań synestezyjnych w języku polskim i angielskim niniejsza rozprawa ma nadzieję przyczynić się do dalszego poznania procesów będących podstawą synestezji.
The dissertation concerns synaesthetic metaphors, i.e. metaphors whose target and source domains are associated with different sensory modalities. According to the directionality principle (Ullmann 1957), synaesthetic mappings tend to proceed from modalities that are lower in the hierarchy to those occupying higher levels. Several studies of different languages have provided evidence suggesting the universal nature of synaesthetic transfers (Shen 1997; Yu 2003; Shen and Gil 2008). The main aim of the dissertation was to examine the directionality of Polish synaesthetic metaphors in non-literary and poetic language. A corpus of English metaphors has been compiled as a reference point for the Polish data and to enable the comparison of data from contemporary English with the results of older studies. The study reveals that Polish and English metaphors conform to the directionality principle. No significant differences between the two languages or between the two discourse types have been observed, which points to the universal nature of synaesthetic metaphors. The second study concerns the structure of synaesthetic metaphors. The collected data turned out to be varied structurally. The study describes 20 structural variants whose instances have been recorded in the Polish and English corpora. With the comparison of Polish and English synaesthetic mappings, the dissertation hopes to contribute to the growing understanding of the mechanisms behind synaesthesia.
Description: Wydział Anglistyki: Zakład Leksykologii i Leksykografii
URI: http://hdl.handle.net/10593/3526
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska_Małgorzata Zawilińska-Janas.pdf
  Restricted Access
932.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.