Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3983
Title: INSTRUMENTY POLITYKI TURYSTYCZNEJ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
Other Titles: TOURISM POLICY INSTRUMENTS EMPLOYED BY LOCAL GOVERNMENTS
Authors: Majewska, Justyna
Keywords: polityka turystyczna
interwencjonizm lokalny
instrumenty oddziaływania gmin
tourism policy
local intervention
instruments of local government
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 191-208
Abstract: Współczesnym procesom rozwojowym w turystyce towarzyszy rosnąca presja konkurencyjna w warunkach zmieniających się trendów w sferze popytu i podaży usług turystycznych. Wobec związanych z tym nowych wyzwań rozwojowych stają zarówno tradycyjne miejscowości turystyczne, jak i nowe, wchodzące na rynek turystyczny obszary. Znajduje to odzwierciedlenie w polityce lokalnej prowadzonej przez władze samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, które stosując określone zestawy narzędzi bądź rezygnując z ich zastosowania, wpływają na przebieg procesów rozwojowych w turystyce na zarządzanym przez siebie obszarze. Celem opracowania jest identyfikacja i pomiar instrumentów polityki turystycznej władz samorządowych, a także analiza porównawcza zakresu i charakteru interwencjonizmu lokalnego w sferze turystyki w dwóch grupach gmin – znajdujących się w dojrzałym stadium turystycznego rozwoju (tradycyjne obszary turystyczne) oraz w gminach dynamicznie wkraczających na rynek turystyczny (nowe obszary recepcji turystycznej). Podstawą analizy są studia przypadków przeprowadzone w dobranej celowo grupie 17 gmin małych i średnich (5-40 tys. mieszkańców) położonych na obszarze województw: dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.
*The contemporary development processes in tourism are accompanied by an increasingly competitive pressure within the changing trends in the demand and supply of tourism services. These new development challenges face traditional, as well as new, emerging tourist destinations. This is reflected in the local authorities’ policy which, using sets of tools or compromising of their application, affects the development of tourism in the self-governed areas. The objective of this paper is to identify and measure tourism policy instruments used by local governments and a comparative analysis of the extent and character of local intervention in tourism in two groups of communities – the traditional tourist areas and the new potential tourist destinations. The analysis is based on case studies carried out within a selected group of 17 communities of small and medium-sized (5-40 thousand inhabitants) municiplities located in the regions of Lower Silesia, Silesia and Wielkopolska.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3983
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. JUSTYNA MAJEWSKA RPEiS 2-2012.pdf284.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.