Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4011
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaj, Elżbieta-
dc.date.accessioned2012-12-13T10:19:13Z-
dc.date.available2012-12-13T10:19:13Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 189-201pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4011-
dc.description.abstractArtykuł stanowi próbę spojrzenia na problematykę starości przede wszystkim od strony aktywności legislacyjnej podejmowanej w ramach prawa krajowego w tym obszarze. Poza analizą obowiązującego obecnie system instytucjonalnego wsparcia osób starszych, w tym starszych osób niepełnosprawnych, wskazano na doniosłość owej problematyki w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce i na świecie. Zwrócono uwagę na brak jednolitości i spójności w definiowaniu starości, a także na bariery ograniczające populację seniorów oraz ich społeczną marginalizację. Na podstawie wybranych aktów prawnych wykazano, że sytuacja osób starszych (w tym niepełnosprawnych) nie przedstawia się korzystnie, mimo że prawa osób starszych są raczej dobrze chronione.pl_PL
dc.description.abstract*The paper is an attempt to look at the problems of the old age, mainly from the perspective of the legislative activity undertaken within the framework of relevant national law. Apart from the analysis of the current system of institutional support for elderly citizens and old people with disabilities, the importance of these issues in the context of the demographic situation in Poland and worldwide has been emphasised. Attention has been drawn to the lack of uniformity and cohesion in the definition of old age, and to the barriers that affect the population of seniors as well as social marginalisation of the elderly citizens. On the basis of selected legal acts it has been shown that the situation of the elderly (including the disabled) is far from favourable, although the rights of old people are relatively well protected.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectstarośćpl_PL
dc.subjectosoba starszapl_PL
dc.subjectochrona prawnapl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectold agepl_PL
dc.subjectthe elderlypl_PL
dc.subjectlawpl_PL
dc.subjectdisabilitypl_PL
dc.titleSYTUACJA SPOŁECZNA ORAZ PRAWNA OCHRONA OSÓB STARSZYCHpl_PL
dc.title.alternativeLEGAL PROTECTION OF THE ELDERLYpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. ELŻBIETA MAJ RPEIS 3-2012.pdf163.6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.