Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/425
Title: Geograficzne uwarunkowania porządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego
Other Titles: Geographical conditions in municipal sewage management improvement in rural areas of Wielkopolska
Authors: Stępniewska, Małgorzata
Advisor: Mizgajski, Andrzej. Promotor
Keywords: Gospodarka ściekowa
Sewage management
Potrzeby inwestycyjne
Investment needs
Tereny wiejskie
Rural areas
Wielkopolska
Świadczenia ekosystemów
Ecosystem services
Issue Date: 7-Jun-2010
Abstract: Celem ogólnym badań jest określenie jakościowe i ilościowe geograficznych uwarunkowań porządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Obiektami badań są gminy wiejskie i tereny wiejskie w gminach miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego. Punktem wyjścia do badań regionalnych był opis zróżnicowania stanu gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Wielkopolski w układzie gmin. Następnie podjęto próbę porównania roli ścieków bytowych i zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, jako dwóch form presji na środowisko. W kolejnym etapie opisano zróżnicowanie przyrodnicze i osadnicze terenów wiejskich województwa wielkopolskiego. Badania struktury przyrodniczej objęły podatność wód na degradację, formy ochrony wód oraz formy ochrony przyrody. Diagnoza struktury osadniczej objęła charakter zabudowy, opisany przez wielkość, koncentrację i kształt jej płatów. Efektem finalnym analizy regionalnej jest klasyfikacja gmin pod względem potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki ściekowej. W oparciu o uzyskane wyniki dokonano oceny roli uwarunkowań geograficznych przy decyzjach o inwestycjach w gospodarkę ściekową. Dalsze badania objęły opracowanie modelu teoretycznego struktury świadczeń stymulowanych gospodarką ściekową oraz sprawdzenie możliwości jego zastosowania do kwantyfikacji świadczeń dla terenów wiejskich Wielkopolski. Ostatnim elementem pracy było opracowanie syntezującego modelu uwarunkowań gospodarki ściekowej i jej pozycji w systemie ‘człowiek-środowisko’.
The general purpose of the study is to determine qualitatively and quantitatively the geographical conditions in the improvement of municipal sewage management in rural areas using the example of the region of Wielkopolska. The study concerns rural communes and rural areas in mixed urban and rural communes. The starting point for studies on the region was the description of the condition of sewage management in the rural areas of Wielkopolska within the system of communes. At the next stage the author made an attempt to compare the role of household and farming sewage as two forms of pressure on the environment. At the subsequent stage the natural and settlement diversity of rural areas in the region of Wielkopolska was described. Research into the structure of nature included the susceptibility of water to degradation, forms of water protection and forms of nature protection. The diagnosis of settlement structure encompassed the character of development.The final result of the analysis of the region was a classification of communes with respect to their investment needs related to sewage management. Based on the results obtained an assessment of the role that geographical conditions play in making decisions related to sewage management investments was made. Further research included developing a theoretical model of the structure of services stimulated by sewage management and testing the possibility of its application in the quantification of services in the rural areas. The final element of the study consisted in developing a synthetic model of sewage management conditions and its position in the ‘human-environment’ system.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
URI: http://hdl.handle.net/10593/425
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stępniewska_PhD.pdf
  Restricted Access
11.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.