Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4369
Title: Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Google Scholar
komunikacja naukowa
cytowanie
indeks Hirscha
naukometria
bibliometria
Issue Date: 2013
Publisher: Stowarzyszenie EBIB
Citation: Kulczycki, E. (2013). Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących. Poznań: Stowarzyszenie EBIB, pp. 60.
Abstract: "Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych" to książka skie­ro­wana przede wszyst­kim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar. W pro­sty i przy­stępny spo­sób opi­sane są zasady indek­so­wa­nia tek­stów oraz poka­zane jest, w jaki spo­sób nauko­wiec może upo­wszech­nić swój doro­bek, posze­rza­jąc w ten spo­sób krąg czytelników.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4369
ISBN: 978-83-63458-04-1
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdfKsiążka w formacie PDF7.72 MBAdobe PDFView/Open
Poradnik-v.1.1.mobiPoradnik - wersja MOBI1.66 MBmobiView/Open
Poradnik-v.1.1.epubPoradnik - wersja ePUB972.15 kBepubView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons