Materiały dydaktyczne (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane?
  (2014-01-09) Kulczycki, Emanuel
 • Item
  Edukacja elastyczna
  (2013-05-20) Michałowska, Danuta Anna
  Przyjęcie założenia o różnych możliwościach co do miejsca, czasu, sposobu uczenia się oraz osób i źródeł, z których młody człowiek czerpie wiedzę implikuje określone podejście do procesu kształcenia.
 • Item
  Społeczne funkcje edukacji
  (2013-05-20) Michałowska, Danuta Anna
  Społeczne funkcje edukacji zostały ukształtowane pod wpływem myśli filozoficznej. Teorie filozoficzne determinują działalność edukacyjną oraz sposoby diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych. Jaką rolę ma do odegrania szkoła w życiu młodego człowieka? Jest to jedno z ważnych i trudnych pytań, z jakimi musi się zmierzyć każdy pedagog, wychowawca i nauczyciel.
 • Item
  Fazy rozwoju grupy w psychoterapii
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  W prezentacji przedstawione są etapy rozwoju grupy psychoterapeutycznej oraz czynniki, które wpływają na poprawę funkcjonowania jej uczestników
 • Item
  Techniki w psychodramie
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Podział technik w psychodramie został dokonany przez L. Grzesiuk i E. Roine. Większość technik według tych dwóch klasyfikacji jest wspólna, zgodna z propozycjami twórcy psychodramy J. L. Moreno. Niektóre techniki są zmodyfikowane lub stworzone przez jego kontynuatorów (np. E. Roine). Pewne, wybrane elementy technik psychodramy mogą być zastosowane również w obszarze edukacji w celu stymulowania wyobraźni, kształtowania empatii i wrażliwości na innego człowieka, a przede wszystkim w celu niestereotypowego i twórczego podejścia do problemów i rozwijania umiejętności postrzegania rzeczywistości z różnych perspektyw.
 • Item
  Struktura i układ psychodynamiczny w psychodramie
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  W terapii pracując metodą psychodramy wykorzystuje się pojęcie „roli”, „bycia w roli”, „odgrywania roli”, podobnie jak w dramie stosowanej na gruncie profilaktyki i edukacji. Są to metody pracy grupowej, w trakcie której uczestnicy aktywizują się uruchamiając wyobraźnię i myślenie symboliczne, przyjmując role o specyficznej konstrukcji w celu zrozumienia (dokonania wglądu) i podjęcia prób rozwiązania nurtujących ich problemów.
 • Item
  Formy w dramie. Strategie i techniki w dramie
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Drama charakteryzuje się różnorodnością podejść do prób rozwiązania problemu. W prezentacji wymienione są podstawowe formy dramy, strategie, które ukierunkowują myślenie uczestników i stymulują do uważnego zastanowienia się i przemyślenia znaczących kwestii występujących w omawianym temacie. Liczne techniki dramowe stwarzają możliwość różnych form ekspresji myśli i odczuć osób uczestniczących w dramie.
 • Item
  Struktura dramy
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Drama jako kreatywna metoda kształcenia może być przeprowadzana w różnorodny sposób w zależności m.in. od wieku jej uczestników, celu, tematu oraz od poziomu doświadczeń w pracy tą metodą. Wyróżniamy cztery główne typy doświadczeń edukacyjnych poprzez dramę: 1. proste ćwiczenia dramowe, 2. gry dramowe, 3. forma teatralna w dramie oraz 4. drama właściwa. W prezentacji przedstawiona jest krótka charakterystyka każdego z tych typów aktywności.
 • Item
  Edukacja w społeczeństwie demokratycznym
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Zinstytucjonalizowana edukacja pełni określoną rolę w sprawowaniu kontroli i regulacji życia publicznego. Nie jest wolna od politycznych uwarunkowań. W prezentacji zaakcentowane są pożądane funkcje edukacji w społeczeństwie demokratycznym, w demokratycznej Europie. Podane są propozycje tworzenia demokratycznego systemu edukacji. Zawarta jest również krytyka współczesnej szkoły z perspektywy zwolenników edukacji demokratycznej.
 • Item
  Ukryty program szkoły
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  W prezentacji jest przedstawione pojęcie ukrytego programu nauczania oraz jego różne przejawy w wybranych elementach systemu kształcenia jak i w funkcjonowaniu uczniów i nauczycieli. Konsekwencje ukrytego programu nauczania mogą okazać się niekorzystne nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale także dla środowiska szkolnego i szerszej społeczności.
 • Item
  Podmiotowość w wychowaniu
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Podmiotowość w edukacji i wychowaniu może być rozumiana jako sposób wychowania, czyli charakterystyczna relacja między nauczycielem a uczniem lub/i jako cel wychowania - kształtowanie poczucia przyczynowości osobistej ucznia.
 • Item
  Treści kształcenia
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Do kompetencji dydaktycznych nauczyciela należy znajomość taksonomii treści kształcenia oraz teorii ich doboru. W prezentacji wymienione są najczęściej wykorzystywane taksonomie treści kształcenia oraz sposoby ich doboru.
 • Item
  Cele kształcenia
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Zaprezentowane są treści z zakresu dydaktyki ogólnej odnoszące się do celów kształcenia, różnych ich taksonomii oraz funkcji celów kształcenia.
 • Item
  Rozwiązywanie konfliktów
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  W prezentacji można zapoznać się z różnymi modelami stylów reakcji na konflikt oraz ze sposobami rozwiązywania konfliktów. Podane są podstawowe informacje o procesie rozwiązywania konfliktu. Oprócz różnych modeli radzenia sobie z konfliktem, przedstawiona została także metoda pokonywania konfliktów autorstwa Thomasa Gordona, która jego zdaniem ma zastosowanie w środowisku szkolnym.
 • Item
  Podstawy komunikacji interpersonalnej
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Podstawowe umiejętności komunikacji międzyludzkiej wymagają poznania istoty procesu komunikacji interpersonalnej, zasad i reguł warunkujących konstruktywne nawiązywanie relacji.
 • Item
  Historia psychodramy
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Historia psychodramy rozpoczyna się od czasów starożytnych. Odrywanie ról i różne formy teatralne pełniły w poszczególnych okresach cywilizacji specyficzne funkcje. W czasach nowożytnych metoda psychodramy została zastosowana przede wszystkim w oddziaływaniach psychoterapeutycznych, ale także jako metoda profilaktyki i rozwoju w obszarze edukacji. Jacob Levy Moreno (1889-1974) jest uważany za twórcę tej psychoterapeutycznej metody. Jego działalność miała istotny wpływ na rozwój psychodramy i jej obecny kształt.
 • Item
  Historia dramy
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Pierwsze doniesienia o próbach zastosowania dramy jako metody edukacyjnej można odnaleźć na przełomie XIX i XX wieku w Anglii. W 1917 roku Caldwell Cook wprowadził metodę ,,grania ról” w Pears School w Cambridge oraz jako pierwszy sformułował tezę, że granie jest skuteczną metodą nauczania. Jednakże okazuje się, że źródła i początki tej metody, podobnie jak psychodramy sięgają znacznie wcześniej. Mimo to historia dramy w edukacji i szkole rozpoczyna się w XX wieku.
 • Item
  Agresja -kontrola i prewencja
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Rozwiązanie problemu agresji w szkole wymaga zastosowania szeregu systemowo określonych środków, dzięki którym możliwe jest ograniczanie pojawienia się zachowań agresywnych. Przemoc nie jest tylko problemem określonych osób, lecz całych społeczności. Efektywniejsze okazuje się przeciwdziałanie wystąpieniu agresji, jednakże jest ono możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wielu elementów systemu społecznego.
 • Item
  Autoprezentacja-manipulacja wrażeniem wywieranym na innych
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Autoprezentacja, autopromocja i ingracjacja to podstawowe strategie wywierania wrażenia na innych w określonym celu. Ich świadomość może mieć znaczenie dla jakości komunikacji międzyludzkiej oraz efektywności w dążeniu do wyznaczonych celów
 • Item
  Asertywność
  (2013-05-16) Michałowska, Danuta Anna
  Jedną z kompetencji społecznych jest zdolność do zachowań asertywnych. Nie bez znaczenia jest umiejętność rozpoznawania stylów zachowań innych ludzi: uległego lub asertywnego bądź agresywnego oraz uczenia się konstruktywnego reagowania na nie. Świadomość własnych praw osobistych jak i innych ludzi oraz różnych strategii działania może okazać się znacząca dla efektywnego komunikowania się oraz wzmacniania poczucia własnej godności i wartości.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego