Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/440
Title: Sztuki plastyczne starożytnej Grecji w świetle myśli wybranych przedstawicieli niemieckiej filozofii życia oraz refleksji kulturoznawczej
Other Titles: Visual Arts of Ancient Greece in the light of the thoughts of the selected representatives of the German philosophy of life and Cultural Studies reflection
Authors: Bednarczuk, Arkadiusz
Advisor: Kowalski, Andrzej. Promotor
Keywords: filozofia sztuki
philosophy of art
filozofia kultury
philosophy of culture
estetyka
aesthetics
Issue Date: 9-Jun-2010
Abstract: Poglądy przedstawicieli niemieckiej filozofii życia zmieniły sposób myślenia o sztuce starożytnej Grecji i w konsekwencji o całej sztuce. Rozpoznając historyczny wymiar metafizyki, filozofia życia zniosła wszelkie sztuczne podziały i opozycje typu: świat zmysłowy i ponadzmysłowy, dusza i ciało, myślenie i działanie. Widziane z perspektywy filozofii życia, dzieło sztuki nie rozpadała się zatem na treść i formę, myśl i działanie, zmysłowe i ponadzmysłowe.Z uwagi na problem tytułowy pracy, analizie poddane zostały poglądy F. Nietzschego, M. Heideggera i O. Spenglera.Wyróżnione przez Nietzschego pierwiastki dionizyjski i apolliński, traktowane są w pracy jako postawy współdziałające. Autonomicznie funkcjonujący pierwiastek apolliński ukonstytuuje się bowiem w kulturze, w której istnieje możliwość przyjęcia platońskiej postawy teoretyczno-filozoficznej względem dionizyjskiej. W interpretacji poglądów filozoficznych Heideggera omówione zostało znaczenie poręczności, otwartości i wystawiania świata przez dzieło sztuki. W przypadku O. Spenglera podkreślono znaczenie podziału sztuki na styl apolliński i faustowski oraz rola sztuki jako hermeneutyki kultury. W drugiej części pracy omówione zostały poglądy na sztukę E. Cassirera, J. Kmity, A. Pałubickiej i A. Kowalskiego. Charakterystyka przedplatońskiego okresu kultury starożytnej, zawarta w twórczości omawianych uprzednio niemieckich filozofów życia, okazała się w wielu punktach zbieżna z kulturoznawczym opisem myślenia magiczno-mitycznego.
Works of representants German philosophy of live changed way of thinking about ancient Greek art. It caused also change of thinking about art at all. Because of historical aspect of metaphysics, philosophy of live canceled out all artificial partition and antithesis like: sensory and extrasensory, spirit and body, thinking and action. After "philosophy of live" the artwork wasn`t divided on content and form, thinking and action and sensory and extrasensory.Because of the title topic of work , theories of F. Nietzsche, M. Heidegger i O. Spengler has been analysed. Dionysus and Apollo elements distinguished by Nietzsche, they have been treated as motives coadjutant.During interpretation Heidegger`s work it has been talked over meaning of convenience, openness and world issue through work of art. In case of O. Spenglera it has been underscored meaning of partition on Apollo and Faust style of art and role of art as hermeneutics of culture. In second part of work it has been talked over ideas of E. Cassirer, J. Kmita, A. Pałubicka i A. Kowalski. The charakteristic pre-plato period of ancient culture, that existed in works of German philosophers, it has had many aspects parallel with cultural studies works about magic-mystic thinking. Poglądy przedstawicieli niemieckiej filozofii życia zmieniły sposób myślenia o sztuce starożytnej Grecji i w konsekwencji o całej sztuce. Rozpoznając historyczny wymiar metafizyki, filozofia życia zniosła wszelkie sztuczne podziały i opozycje typu: świat zmysłowy i ponadzmysłowy, dusza i ciało, myślenie i działanie. Widziane z perspektywy filozofii życia, dzieło sztuki nie rozpadała się zatem na treść i formę, myśl i działanie, zmysłowe i ponadzmysłowe.Z uwagi na problem tytułowy pracy, analizie poddane zostały poglądy F. Nietzschego, M. Heideggera i O. Spenglera.Wyróżnione przez Nietzschego pierwiastki dionizyjski i apolliński, traktowane są w pracy jako postawy współdziałające. Autonomicznie funkcjonujący pierwiastek apolliński ukonstytuuje się bowiem w kulturze, w której istnieje możliwość przyjęcia platońskiej postawy teoretyczno-filozoficznej względem dionizyjskiej. W interpretacji poglądów filozoficznych Heideggera omówione zostało znaczenie poręczności, otwartości i wystawiania świata przez dzieło sztuki. W przypadku O. Spenglera podkreślono znaczenie podziału sztuki na styl apolliński i faustowski oraz rola sztuki jako hermeneutyki kultury. W drugiej części pracy omówione zostały poglądy na sztukę E. Cassirera, J. Kmity, A. Pałubickiej i A. Kowalskiego. Charakterystyka przedplatońskiego okresu kultury starożytnej, zawarta w twórczości omawianych uprzednio niemieckich filozofów życia, okazała się w wielu punktach zbieżna z kulturoznawczym opisem myślenia magiczno-mitycznego.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii
URI: http://hdl.handle.net/10593/440
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkadiusz_Bednarczuk.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.