Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/444
Title: Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę w warunkach zmiany kontraktu psychologicznego.
Other Titles: Organizational commitment and job involvement in the conditions of changing a psychological contract.
Authors: Wołowska, Agata
Advisor: Bańka, Augustyn. Promotor
Keywords: przywiązanie do organizacji
organizational commitment
zaangażowanie w pracę
job involvement
kontrakt psychologiczny
psychological contract
Issue Date: 11-Jun-2010
Abstract: Podstawowym celem rozprawy było sprawdzenie wpływu zmian dokonujących się obecnie na rynku pracy oraz w relacjach zachodzących między pracownikiem a organizacją (tj. wzrost liczby firm/organizacji prywatnych na polskim rynku pracy, wzrost zatrudnienia czasowego w stosunku do umów stałych o pracę, wzrost częstotliwości naruszenia kontraktu psychologicznego) na postawy wobec pracy i organizacji. Przyjęto trójwymiarowy model przywiązania do organizacji Meyera i Allen (1997) oraz rozumienie pojęcia zaangażowania w pracę według Kanungo (1982). Badaniem objęto 330 pracowników posiadających różne formy zatrudnienia: zatrudnienie stałe (N=198), zatrudnienie czasowe (N=132). Badani rekrutowali się z dwóch typów organizacji: administracji publicznej (N=205) oraz firm prywatnych (N=125). Badanie ujawniło, że poczucie umiejscowienia kontroli pracy, naruszenie kontraktu psychologicznego i klimat psychologiczny są istotnymi predyktorami postaw związanych z pracą; rodzaj zatrudnienia (umowa stała/czasowa) nie ujawnił swojego wpływu na przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę. Ostatecznie badanie pokazało, że klimat psychologiczny mediuje zależność między naruszeniem kontraktu psychologicznego i postawami związanymi z pracą, jednakże moderatorem tych zależności jest typ organizacji: państwowa/prywatna.
The main objective of this dissertation was to examine how changes in labor market and in the relations between an employee and an organization (which means increased number of private companies in Polish labor market, increased number of temporary contracts as compared to permanent ones and increased frequency of breaching the psychological contract) affect attitudes towards work and the organization. In the research a three-dimensional concept of organizational commitment suggested by Meyer and Allen (1997) and Kanungo definition of job involvement (1982) were used. The data for this study were collected from 330 Polish employees holding different forms of employment: classic employment (N=198) and temporary work (N=132). Participants were recruited from two organizations: public administration (N=205) and a private company (N=125). The research has shown that work locus of control, breach of psychological contract and psychological climate had a significant influence on attitudes towards work and organization, forms of employment (permanent/temporary), however, did not contribute to a significant increment in prediction of organizational commitment and job involvement. Finally, psychological climate mediated the relationships between a psychological contract breach and work attitudes, this influence, however, was moderated by the type of the organization: public/private.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/444
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca dr A.Wołowska.pdf
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.