Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4494
Title: The Preservation of the Endangered Languages (in the Light of Respecting Linguistic Human Rights by Authorities)
Authors: Dołowy, Nicole
Keywords: minority languages
endangered languages
linguistic human rights
bilingualism
Welsh language
Catalan language
Breton language
Sorbian language
Issue Date: 2009
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4, s.21-28
Abstract: The report presents main assumptions, methods, aims and possibilities of the introduction of bilingualism in the areas where minority cultures exist. The report is based on an analysis of a few linguistic minorities (the Welsh, the Catalans, the Bretons and the Sorbians) and of the specific activities conducted by them to uphold a minority language. It is considered to what extent respecting minority cultures and their linguistic rights by authorities is significant for the revitalization of seriously endangered languages. Furthermore, the responsibilities of states failing to respect the fundamental human right to cultural and linguistic dissimilarity are discussed.
(Ochrona języków zagrożonych w świetle przestrzegania językowych praw człowieka przez władze). W artykule przedstawiono główne założenia, metody, cele i możliwości wprowadzania dwujęzyczności zarówno w życiu prywatnym, jak i oficjalnym na obszarach zamieszkiwanych przez mniejszości. Sytuacja wielu europejskich języków mniejszościowych jest skomplikowana. Z jednej strony, międzypokoleniowa transmisja wielu z nich została przerwana, coraz mniej ludzi używa ich w codziennym życiu, bezpośredniej komunikacji z innymi przedstawicielami wspólnoty etnicznej, z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Z drugiej – wprowadzonych zostało wiele przepisów prawnych i inicjuje się działania mające na celu ochronę tych języków. Autorka omawia sytuację czterech języków mniejszościowych Europy (katalońskiego, walijskiego, łużyckiego i bretońskiego), koncentrując się zwłaszcza na działaniach podejmowanych przez mniejszości w celu ich podtrzymania. Zastanawia się, do jakiego stopnia respektowanie przez państwo kultur mniejszościowych i ich praw językowych wpływa na rewitalizację poważnie zagrożonych języków i rozważa odpowiedzialność państw, które nie przestrzegają podstawowych praw człowieka w zakresie różnorodności kulturowej i językowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4494
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02. Dołowy.pdf455.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.