Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/453
Title: Kontakty społeczności Europy środkowej i strefy egejskiej w drugim tysiącleciu przed Chr. Próba analizy archeologiczno-chronometrycznej
Other Titles: Contacts between Central European and Aegean societies in the second millennium BC. Archaeological and chronometrical analysis
Authors: Suchowska, Paulina
Advisor: Czebreszuk, Janusz. Promotor
Keywords: Europa środkowa
Central Europe
Egea
Aegean
Śródziemnomorze
Mediterranean
analiza archeologiczna
archeological analysis
Issue Date: 16-Jun-2010
Abstract: Podjęta w pracy próba analizy kontaktów społeczności Europy środkowej i strefy egejskiej, a ściślej kultury mykeńskiej w II tysiącleciu p.n.e., miała dwa cele. Po pierwsze przedstawienie aktualnych informacji o wzajemnych relacjach kulturowych między wzmiankowanymi społecznościami, zaprezentowanie ich charakteru oraz dyspersji ich materialnych przykładów. Po drugie zarysowanie jak owe relacje zmieniały się w czasie i przestrzeni. Omówione zabytki oraz wybrane elementy zdobnicze, będące wyznacznikami relacji na linii północ-południe, przedstawiają bardzo bogaty zestaw cech, o różnym stopniu wiarygodności, od przedmiotów jednoznacznie odnoszących się do kontaktów i wymiany (bursztyn, broń, szpile, zapinki, naczynia metalowe, pobocznice, ceramika „barbarzyńska”), do prawdopodobnych (fajans, narzędzia, ozdoby, „idole chlebkowate”, elementy zdobnicze). Na podstawie zebranych danych można wyróżnić dwa etapy napływu zabytków na analizowane obszary: wczesny (1800/1700-1430 p.n.e.) i późny (1300-1200/1100 p.n.e.). Wskazują one ewidentnie na dwuetapowość tych relacji. Intrygujący jest fakt, iż wczesny etap przypada na okres poprzedzający apogeum rozwoju kultury mykeńskiej, a drugi związany był z jej osłabieniem i schyłkiem. Nie ulega kwestii, iż wzmiankowane relacje były obustronne, choć mniej intensywne i regularne niż kontakty mykeńsko-centralno i wschodniośródziemnomorskie.
Analysis of contacts between Central European and Aegean societies in the second millennium BC had two main aims. Firstly to present current information about intercultural contacts between mentioned societies, to characterize its nature and distribution of its material examples. Secondly to describe how these relations changed chronologically and spatially. Described artefact and decorative elements, which are contacts indicators, represent rich set of features characterized by different degree of reliability, from object explicitly reflecting contacts and exchange (amber, weapons, pins, fibulas, metal vessels, harness, barbaric ware) to probable (faience, tools, ornaments, loaf-of-bread idols, decorative elements). On the ground of collected sources (material culture) we can divide two stages of artefacts inflow in the analyzed territories: early (1800/1700-1430 BC) and late (1300-1200/1100 BC). Mentioned stages point out double phasic development of this relations. Intriguing is that early stage of artefacts inflow falls into period before apogee of Mycenaean Culture development, second is connected to its weakness and decline. It is obvious that Mycenean and Central European relations were double-sided, however less intense and systematic as Mycenaean connections with Central and Eastern Mediterranean societies.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Prahistorii
URI: http://hdl.handle.net/10593/453
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontakty-kulturowe-doktorat.pdf15.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.