Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4639
Title: Płeć psychologiczna jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania u młodzieży w drugiej fazie adolescencji
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Dąbrowska, Jolanta
Pełkowska, Małgorzata
Staszczak, Joanna
Issue Date: 2002
Citation: Czasopismo Psychologiczne, 2002, 8 (1), 75-28.
Description: Celem naszym jest próba określenia związku pomiędzy posiadanym przez młodzież w końcowym okresie adolescencji, a wiec w wieku 16-20 lat, typem płci psychologicznej a płcią biologiczną oraz typem środowiska, w jakim przede wszystkim przebiega jej socjalizacja (liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, zakład poprawczy). Nie badano bezpośrednio zaburzeń zachowania, jednakże sam dobór grup osób do badan związany był z oczekiwaniem różnego stopnia nasilenia owych zaburzeń. Umieszczenie decyzja sadu młodego człowieka w zakładzie poprawczym jest bowiem rezultatem przejawiania przezeń zaburzeń zachowania w funkcjonowaniu społecznym na tyle silnych i dotkliwych dla społeczeństwa (łamanie prawa), i zmuszają społeczeństwo do zastosowania tak radykalnego środka wychowawczego. Głównym problemem naszych poszukiwań było ustalenie, czy i jaki istnieje związek pomiędzy płcią psychologiczna a funkcjonowaniem młodzie y w okresie II fazy adolescencji, z uwzględnieniem płci biologicznej (dziewczęta i chłopcy) oraz typu środowiska Brzezinska, A. Dabrowska, J., Pełkowska, M., Staszczak, J. (2002). Płeć psychologiczna jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania u młodzieży w drugiej fazie adolescencji. Czasopismo Psychologiczne, 8 (1), 75-28. 5 wychowawczego, w którym dokonuje się proces socjalizacji w tym okresie życia (liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa i zakład poprawczy).(...) Porównanie poziomu kobiecości, męskości, oraz rozkładu typów płci psychologicznej we wszystkich sześciu badanych grupach młodzie y pokazuje, i : 1. dziewczęta z zakładu poprawczego cechuje najniższy poziom kobiecości oraz najwyższy poziom męskości w porównaniu z rówieśniczkami z liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej; 2. chłopcy z zakładu poprawczego przy podobnym poziomie męskości, jak u rówieśników z liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej cechują się jednocześnie najwyższym – w porównaniu z LO i ZSZ - poziomem kobiecości; 3. w środowisku LO i ZSZ dziewczęta mają istotnie wyższy ni chłopcy poziom kobiecości, a chłopcy istotnie wyższy poziom męskości, natomiast w środowisku zakładu poprawczego dziewczęta i chłopców cechuje podobny poziom kobiecości i męskości; 4. dziewczęta i chłopcy w LO znacząco różnią się typem płci psychologicznej – dziewczęta są kobiece lub niezróżnicowane, a chłopcy męscy lub androgyniczni; 5. w środowisku ZSZ i ZP rozkład typów płci psychologicznej u dziewcząt i chłopców jest podobny; 6. największe – w stosunku do LO i ZSZ - zróżnicowanie typów płci psychologicznej tak u dziewcząt, jak i u chłopców w zakładzie poprawczym może być przyczyna występujących u tych osób znacznych problemów wychowawczych. Dla tak różnorodnej grupy trudno jest bowiem znaleźć psychologicznie atrakcyjna i skuteczna metodę wychowawczą, która eliminowałaby występujące u nich pierwotne zaburzenia zachowania, co może prowadzić zwrotnie do nasilania występujących ju wcześniej zaburzeń zachowania, jak i rodzenia się wtórnych problemów wychowawczych oraz trudności w nauce szkolnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4639
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2002 CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE AB et al PŁEĆ psychologiczna.pdf245.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.