Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4698
Title: Obieg informacji w świetle Prawa upadłościowego i naprawczego
Authors: Matulewski, Marek
Keywords: Prawo upadłościowe i naprawcze
komunikacja
informacja
proces komunikacji w obliczu upadłości
Issue Date: 2008
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.163-176
Abstract: Autor przedstawia zagadnienia związane z komunikacją w świetle regulacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Defi niuje terminy informacja i komunikacja. Wymienia elementy wpływające na skuteczność komunikacji. Następnie defi niuje upadłość i określa, kto posiada zdolność upadłościową. Precyzuje typy upadłości, przedstawia zagadnienia związane z procesem komunikacji w obliczu upadłości. Konstatuje, że w aspekcie upadłości komunikacja podlega daleko idącym regulacjom. Ich zakres jest ściśle określony przez przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego. Formułuje wnioski i zaleca kierunki dalszych dociekań w zakresie komunikacji.
The author discusses communication-related problems in the light of the bankruptcy and reorganization law regulations. Having defi ned the concepts of information and communication, he goes on to list elements which have an impact on the effectiveness of communication. Then the author defi nes bankruptcy and determines conditions for insolvency capacity. He specifi es the kinds of bankruptcy and presents communication-related problems in the face of bankruptcy. In the fi nal section, he argues that in the context of bankruptcy, communication is subject to adjustments, whose range is strictly defi ned by the bankruptcy and reorganization law regulations. In his conclusion, the author proposes further insights into the area of communication.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4698
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-Matulewski.pdf313.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.