Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Między gazetą a Internetem – nowe gatunki dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy?
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Szymoniak, Krzysztof
  Autor na wstępie przypomina ważną, ale nieczęsto przywoływaną w genologii polskiej tezę, że historia gatunków dziennikarskich sięga czasów, gdy dochodziło do świadomego i celowego informowania określonych grup ludzi, do powiadamiania tych grup za sprawą informacji nie tylko spisanej, ale także powielanej oraz kolportowanej. Jednym słowem – historia ta sięga głębokiej starożytności. Podstawowym celem niniejszej pracy jest jednak próba zdefi niowania, a także wskazania i omówienia najbardziej charakterystycznych nowych gatunków dziennikarskich, które występują niekiedy pod postacią paragatunków i hybryd gatunkowych. Autor podkreśla, że pojawiają się one i funkcjonują głównie w mediach elektronicznych, przede wszystkim zaś w telewizji oraz w Internecie. W tekście podjęto również interesującą – nie tylko z genologicznego punktu widzenia – kwestię gatunków mieszanych, wśród których szczególnie mocno wyróżnia się i w ostatnich latach dynamicznie rozwija tzw. inforozrywka, czyli infotainment.
 • Item
  Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej – szanse i zagrożenia
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Nowak, Piotr
  W artykule omówiono czynniki przyspieszające i hamujące cyfryzację w komunikacji naukowej. Według autora cyfryzacji sprzyjają: dynamiczny rozwój technologii informatycznej, zwiększająca się rentowność przemysłu IT, rozbudowa repozytoriów nastawionych na samopublikowanie (self-publishing), upowszechnianie wolnego dostępu do źródeł (open access) oraz tzw. nauczanie na odległość (distance learning). W najbliższym czasie proces cyfryzacji będzie jednak w dalszym ciągu hamowany przez starsze pokolenie uczonych (tzw. digital imigrants), wydawnictwa i redakcje czasopism drukowanych, przemysł poligrafi czny oraz postawy niektórych wykładowców w szkolnictwie różnych szczebli. Czynniki hamujące cyfryzację nie są jednak na tyle istotne, by mogły zagrozić przełomowi cyfrowemu w nauce. Według autora w drugiej połowie lat dwudziestych obecnego wieku dokumenty analogowe nie będą już obecne w komunikacji naukowej. Jednocześnie zaczną zanikać tradycyjne systemy informacyjne, takie jak np. biblioteki czy czasopisma naukowe, które zastąpi globalna infrastruktura informacyjna udostępniająca wielodziedzinową, wiarygodną i relewantną informację faktografi czną.
 • Item
  Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowym
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Wiertlewski, Stefan
  Autor próbuje wykazać, że koncepcja metafory pojęciowej stanowi efektywne narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata. Rozważania ilustrowane są przykładami specyfi cznego użycia słów w obrębie socjolektu rowerowego. W tekście analizie poddane zostały następujące metafory konceptualne: ROWER TO KOŃ, A ROWERZYSTA TO JEŹDZIEC i PELETON TO TKANINA.
 • Item
  Umowa najmu w aspekcie translatologicznym polsko-angielskim
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Matulewska, Aleksandra
  Autorka krótko charakteryzuje polską umowę najmu oraz dokonuje analizy jej struktury. W typowej umowie najmu zostają wyróżnione następujące elementy, które można określić mezopoziomami tekstu: nagłówek; oznaczenie stron umowy lub komparycja w wypadku umów zawartych w formie aktu notarialnego; treść umowy; kaucja; czas trwania umowy; wydanie przedmiotu najmu; zasady dokonywania płatności czynszu i innych opłat; obowiązki najemcy; obowiązki wynajmującego; rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy; klauzula dot. stosowanego prawa; klauzula dot. sporów prawnych ewentualnie zapisu na sąd polubowny; klauzula dot. zmian umowy; klauzula dot. liczby egzemplarzy umowy i języka, w jakim ją sporządzono; podpisy stron. Autorka zauważa, że większość problemów tłumaczeniowych wynika raczej z różnic pomiędzy terminologią prawa kontynentalnego obowiązującego w Polsce i systemu prawa common law obowiązującego w Wielkiej Brytanii niż z różnic w mezopoziomie tekstu.
 • Item
  E-nauka i drogi jej rozwoju
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Jeszke, Łukasz
  Artykuł zarysowuje e-naukę jako współczesne środowisko dla rozwoju nauk humanistycznych i ośrodków naukowych oraz interdyscyplinarną płaszczyznę komunikacji pomiędzy tymi ośrodkami czy ich pracownikami. Przedstawione zostało mocne powiązanie ogólnego nurtu e-science z działaniami z kategorii Open Access i Open Source. Ogólny pomysł na e-naukę materializuje się właśnie poprzez coraz szersze propagowanie tych dwóch kategorii. W artykule nie tylko rozpatrywana jest przyszłość nauki zbudowanej na „otwartych” podwalinach, ale jest w nim zawarty również zwrot ku teraźniejszym problemom nauk humanistycznych, związanym m.in. z kolekcjonowaniem źródeł naukowych i ich fi nansowaniem. E-nauka ma stanowić odpowiedź na takie problemy, jak: kryzys dozwolonego użytku, kryzys cenowy, kryzys czasopism czy kryzys wydawnictw naukowych. Opracowanie przybliża także problematykę licencyjną – formalne funkcjonowanie baz czy repozytoriów. Wyróżniającym się przykładem formalnego uporządkowania tego problemu jest – niezwykle elastyczny – zbiór licencji Creative Commons. Niektóre ośrodki już zdecydowały się na użycie tej licencji, aby móc, z jednej strony, udostępniać swoje materiały, z drugiej zaś – zadbać o zachowanie praw autorskich i racjonalne wykorzystane upublicznionych źródeł. Takie ogólne założenia ideowe czy licencyjne stanowią dopiero początek drogi dla rozwoju e-nauki. W artykule poruszone zostały kwestie poszerzania wiedzy oraz świadomości o „otwartych” rozwiązaniach wraz z płynącymi z tego korzyściami.
 • Item
  Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Kubacki, Artur Dariusz
  Celem artykułu jest omówienie rozwoju odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych w Polsce. Na początku przedstawione zostaną zasady działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych (KOZ) w Ministerstwie Sprawiedliwości (ramy prawne, procedura postępowania, rodzaje wydawanych kar i orzeczeń, możliwości obrony, zadania członków Komisji). Następnie rozważymy kwestię odpowiedzialności zawodowej z perspektywy tłumacza. Natomiast w drugiej części wystąpienia omówione zostaną przypadki, które były dotychczas rozpoznawane na rozprawach prowadzonych przed komisją dyscyplinarną. Na koniec przedstawimy proponowane przez polskiego ustawodawcę zmiany legislacyjne w zakresie odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych oraz zbiór wytycznych mających chronić tłumaczy przed popełnieniem błędów mogących skutkować ukaraniem przez KOZ.
 • Item
  Obieg informacji w świetle Prawa upadłościowego i naprawczego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Matulewski, Marek
  Autor przedstawia zagadnienia związane z komunikacją w świetle regulacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Defi niuje terminy informacja i komunikacja. Wymienia elementy wpływające na skuteczność komunikacji. Następnie defi niuje upadłość i określa, kto posiada zdolność upadłościową. Precyzuje typy upadłości, przedstawia zagadnienia związane z procesem komunikacji w obliczu upadłości. Konstatuje, że w aspekcie upadłości komunikacja podlega daleko idącym regulacjom. Ich zakres jest ściśle określony przez przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego. Formułuje wnioski i zaleca kierunki dalszych dociekań w zakresie komunikacji.
 • Item
  Jakość przekładu prawniczego a cechy języka prawa
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Matulewska, Aleksandra
  Autorka koncentruje się na cechach języka prawa, które mają wpływ na jakość przekładu. Omówione zostają następujące cechy: archaizmy, eufemizmy, polisemia i homonimia, wulgaryzmy, metafory, faux amis, neologizmy, synonimy i quasi-synonimy, terminy o nieostrym znaczeniu, defi nicje prawne modyfi kujące znaczenie, różnice pomiędzy językiem potocznym, prawnym i prawniczym.
 • Item
  Informatyczna implementacja algorytmów binarnej syntezy i dychotomizacji zdań
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Machowski, Szymon
  Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji algorytmów binarnej syntezy i dychotomizacji zdań w najpopularniejszych językach programowania. W pierwszej części artykułu oba algorytmy przedstawione są w ujęciu teoretycznym przy użyciu pojęć z aksjomatycznej teorii składni prof. Bańczerowskiego. Algorytm dychotomizacji zdań opisany jest jako szereg etapów temporalnego rozpadu struktur syntaktycznych, począwszy od podziału zdania na frazę nominalną i werbalną, a skończywszy na podziale minimalnych konstrukcji hipotaktycznych lub parataktycznych na pojedyncze wyrazy. Algorytm binarnej syntezy zdań przedstawiono jako wieloetapową relację syntaktyczną konstruującą związki syntaktyczne z uwzględnieniem ich dopuszczalności frazeologicznej, który działa na zasadzie odwrotnej do algorytmu dychotomizacji zdań. W drugiej części artykułu informatyczną implementację obu algorytmów określono jako problem efektywnie rozstrzygalny. Postulowano opracowanie trzech zrównoważonych, równoległych korpusów języka polskiego. Każdą konstrukcję syntaktyczną wyrażono za pomocą operacji na zadeklarowanych zmiennych, do których przypisano wyrazy należące do określonych części mowy z utworzonych korpusów polszczyzny. Ostatecznie oba algorytmy przedstawiono w postaci zestawu komend programistycznych.
 • Item
  The Language of Soccer – a Sociolect or a Register?
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Lewandowski, Marcin
  The theoretical framework of this paper is based upon the views of Polish and Anglo-Saxon sociolinguists on the concepts of sociolect and register. In the main section the author gives a brief overview of the language of soccer and distinguishes 10 subvarieties of this language, which differ from each other mainly in lexico-grammatical as well as stylistic features. Finally, the author attempts to categorize each of these subvarieties as either a sociolect or a register.
 • Item
  Badania tekstowe w procesie tłumaczenia polskich i węgierskich tekstów prawniczych na przykładzie umowy kupna-sprzedaży
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2008) Kaczmarek, Karolina
  Autorka porusza kwestie związane z badaniami tekstowymi, które są istotne z punktu widzenia tłumacza tekstów prawnych i prawniczych. W kontekście tych badań dokonuje analizy polskich i węgierskich tekstów umowy kupna-sprzedaży. Bada związki i zależności pomiędzy tekstami, jak również wewnętrzną strukturę tekstu umowy. Porównuje zarówno struktury językowe umów węgierskich i polskich, jak i ich odniesienia prawne. Wskazuje na takie jednostki, jak mikro-, makro- i mezopoziom tekstu. Teorie dotyczące budowy tekstu łączy z teorią tłumaczenia.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego