Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Autor próbuje wykazać, że koncepcja metafory pojęciowej stanowi efektywne narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata. Rozważania ilustrowane są przykładami specyfi cznego użycia słów w obrębie socjolektu rowerowego. W tekście analizie poddane zostały następujące metafory konceptualne: ROWER TO KOŃ, A ROWERZYSTA TO JEŹDZIEC i PELETON TO TKANINA.
(Conceptual Metaphor as a Tool for the Reconstruction of the Linguistic Image of the World in the Bike Sociolect). The author attempts to show that the idea of conceptual metaphor is an effi cient tool for reconstructing the image of the world contained in language. The problem is exemplifi ed by specifi c usages of words within the Polish bike slang. In the text the following conceptual metaphors are studied: A BIKE IS A HORSE AND A BIKER IS A RIDER and A PELOTON IS A PIECE OF FABRIC.

Description

Sponsor

Keywords

Metafora pojęciowa, Metafora konceptualna, Metafora pojęciowa a językowy obraz świata, Językowy obraz świata, Socjolekt rowerowy

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.79-89

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego