Umowa najmu w aspekcie translatologicznym polsko-angielskim

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Autorka krótko charakteryzuje polską umowę najmu oraz dokonuje analizy jej struktury. W typowej umowie najmu zostają wyróżnione następujące elementy, które można określić mezopoziomami tekstu: nagłówek; oznaczenie stron umowy lub komparycja w wypadku umów zawartych w formie aktu notarialnego; treść umowy; kaucja; czas trwania umowy; wydanie przedmiotu najmu; zasady dokonywania płatności czynszu i innych opłat; obowiązki najemcy; obowiązki wynajmującego; rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy; klauzula dot. stosowanego prawa; klauzula dot. sporów prawnych ewentualnie zapisu na sąd polubowny; klauzula dot. zmian umowy; klauzula dot. liczby egzemplarzy umowy i języka, w jakim ją sporządzono; podpisy stron. Autorka zauważa, że większość problemów tłumaczeniowych wynika raczej z różnic pomiędzy terminologią prawa kontynentalnego obowiązującego w Polsce i systemu prawa common law obowiązującego w Wielkiej Brytanii niż z różnic w mezopoziomie tekstu.
(Contracts of Lease from the Polish-English Translatological Perspective). The author briefl y characterizes Polish contracts of lease and analyses their structure. The following elements which may be classifi ed as the mezzo-levels of a text or in other words contractual clauses may be distinguished: heading (title), commencement or premises, consideration, deposit, contract duration, delivery of the contract objects, payment of rent and other fees and fares, the tenant’s and landlord’s obligations, contract termination, an applicable law clause, a jurisdiction and arbitration clause, a contract amendment clause, clauses on the number of copies and the language of the contract as well as signatures. Finally, the author draws conclusions concerning translation problems. Most of the problems result not from the differences at the mezzo-level of contracts of lease but from the differences in the legal realities of Polish civil law and British common law systems.

Description

Sponsor

Keywords

Język prawa, Przekład prawniczy, Translatoryka, Umowa najmu, Translatologia, Przekład polsko-angielski

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.65-77

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego