Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4714
Title: Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowym
Authors: Wiertlewski, Stefan
Keywords: Metafora pojęciowa
Metafora konceptualna
Metafora pojęciowa a językowy obraz świata
Językowy obraz świata
Socjolekt rowerowy
Issue Date: 2008
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.79-89
Abstract: Autor próbuje wykazać, że koncepcja metafory pojęciowej stanowi efektywne narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata. Rozważania ilustrowane są przykładami specyfi cznego użycia słów w obrębie socjolektu rowerowego. W tekście analizie poddane zostały następujące metafory konceptualne: ROWER TO KOŃ, A ROWERZYSTA TO JEŹDZIEC i PELETON TO TKANINA.
(Conceptual Metaphor as a Tool for the Reconstruction of the Linguistic Image of the World in the Bike Sociolect). The author attempts to show that the idea of conceptual metaphor is an effi cient tool for reconstructing the image of the world contained in language. The problem is exemplifi ed by specifi c usages of words within the Polish bike slang. In the text the following conceptual metaphors are studied: A BIKE IS A HORSE AND A BIKER IS A RIDER and A PELOTON IS A PIECE OF FABRIC.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4714
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-Wiertlewski.pdf283.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.