Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4717
Title: Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej – szanse i zagrożenia
Authors: Nowak, Piotr
Keywords: Komunikacja naukowa
Cyfryzacja
Dostęp do informacji naukowej
Przełom cyfrowy
Informacja naukowa
Issue Date: 2008
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.103-119
Abstract: W artykule omówiono czynniki przyspieszające i hamujące cyfryzację w komunikacji naukowej. Według autora cyfryzacji sprzyjają: dynamiczny rozwój technologii informatycznej, zwiększająca się rentowność przemysłu IT, rozbudowa repozytoriów nastawionych na samopublikowanie (self-publishing), upowszechnianie wolnego dostępu do źródeł (open access) oraz tzw. nauczanie na odległość (distance learning). W najbliższym czasie proces cyfryzacji będzie jednak w dalszym ciągu hamowany przez starsze pokolenie uczonych (tzw. digital imigrants), wydawnictwa i redakcje czasopism drukowanych, przemysł poligrafi czny oraz postawy niektórych wykładowców w szkolnictwie różnych szczebli. Czynniki hamujące cyfryzację nie są jednak na tyle istotne, by mogły zagrozić przełomowi cyfrowemu w nauce. Według autora w drugiej połowie lat dwudziestych obecnego wieku dokumenty analogowe nie będą już obecne w komunikacji naukowej. Jednocześnie zaczną zanikać tradycyjne systemy informacyjne, takie jak np. biblioteki czy czasopisma naukowe, które zastąpi globalna infrastruktura informacyjna udostępniająca wielodziedzinową, wiarygodną i relewantną informację faktografi czną.
(Digital Revolution in Scientifi c Communication – Opportunities and Threats). The article discusses factors which accelerate and impede digitization in scientifi c communication. The author claims that digitization is fostered by the rapid growth of computer technology, the increasing profi tability of the IT industry, the development of self-publishing oriented repositories, the dissemination of open access to sources and distant learning. On the other hand, however, in the immediate future the digitization process will still be impeded by the older generation of researchers (the so-called digital immigrants), publishing houses and editorial boards of printed journals, the printing industry and the attitudes of some lecturers at various levels of education. Nonetheless, the digitization-impeding factors are not serious enough to prevent the digital breakthrough in science. The author argues that the late 2020s will see the demise of analogue documents in scientifi c communication. This will coincide with the disappearance of traditional information systems, such as libraries or scientifi c and scholarly journals, which will be replaced by a global information infrastructure offering multi-area, credible and relevant factual information.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4717
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-Nowak.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.