Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/472
Title: Tematyka imigracyjna w literaturze norweskiej od połowy lat 80-tych XX wieku
Other Titles: Immigrants in Norwegian literature from the mid-1980s
Authors: Lewandowska, Katarzyna
Advisor: Piotrowski, Bernard. Promotor
Keywords: Literatura norweska
Norwegian literature
Imigranci
Immigrants
Konfrontacja kulturowa
Cultural confrontation
Issue Date: 1-Jul-2010
Abstract: Pierwsza powieść autorstwa imigranta oraz poruszającą tematykę imigracyjną w Norwegii została wydana w 1986 roku. Od tego czasu w Norwegii ukazało się kilka powieści oraz antologii tekstów traktujących o problematyce imigracyjnej, napisanych zarówno przez imigrantów jak i Norwegów. Utwory te opowiadają przede wszystkim o konfrontacjach kulturowych, do których dochodzi w efekcie zetknięcia się odmiennych cywilizacji oraz postaw ideologicznych prezentowanych przez bohaterów literackich. Różnice między wyznawanymi wartościami oraz wierzeniami prowadzą do zaistnienia konfliktów pomiędzy tymi bohaterami a państwem, społeczeństwem norweskim, pozostałymi członkami rodziny czy wspólnoty etnicznej oraz do konfliktów tożsamościowych bohaterów. Analiza powyższych konfliktów pozwala wysnuć wniosek, iż zaistnienie zjawiska imigracji na danym obszarze, a w efekcie konfrontacja kulturowa, prowadzą do powstawania wyżej wymienionych konfliktów. Konflikty te różnią się stopniem dramaturgii przedstawienia w literaturze norweskiej, w zależności od tego, czy autorem jest Norweg czy imigrant, ponieważ imigranci przedstawiają znacznie bardziej radykalny obraz rzeczywistości. Dostrzegamy, że pomimo upływu ponad dwóch dekad od momentu wydania pierwszej powieści o tematyce imigracyjnej w Norwegii, problemy imigrantów opisywane w norweskiej literaturze pozostają takie same.
The first novel written on the immigrant subject by an immigrant in Norway was published in 1986. Since then, a number of novels and text anthologies concerning immigrant affairs have been published, written by both the immigrants and Norwegians. Their works present cultural confrontations which occur as the result of the encounter between different civilizations and ideological attitudes of the literary characters. The differences in needs, beliefs and cherished values lead to arising of conflicts between the characters and the state, the Norwegian society, other family or social group members and to the identity conflict. The analysis of the conflicts leads us to conclude that the phenomenon of immigration in a particular area, and the cultural confrontation that follows, is the cause of the above mentioned conflicts. The way in which the conflicts are described is different for immigrant and Norwegian authors, because immigrants present a more drastic picture of reality. We notice that despite the period of more than two decades in which the Norwegian literature on immigrants has existed, the problems of immigrants described in it are still the same.
Description: Wydział Neofilologii: Katedra Skandynawistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/472
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Lewandowska Tematyka imigracyjna w literaturze norweskiej od połowy lat 80-tych XX wiek.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.