Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4724
Title: Translation or non-Translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology
Authors: Kłos, Patrycja
Maternik, Emilia
Matulewska, Aleksandra
Piontek, Paulina
Keywords: influence of English
impact of English on the Polish language of biotechnology
globalization of science
Polish-English professional pidgin
borrowings
language of biotechnology
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.47-66
Abstract: The paper deals with the impact of English on the Polish language of biotechnology on the basis of the analyzed linguistic material from academic course books, scientific articles, Internet publications, encyclopedias and dictionaries. About 220 terms from the field of biotechnology have been analyzed. The selected examples encompass calques, hybrids and exotics (direct borrowings) which squeeze the existing Polish terms out of usage. The authors put forward a thesis that the globalization of science results in the fact that English (which is a language of international communication, conference language and the language of scientific publications of worldwide importance) influences national languages of special purposes and contributes to the creation of Polish-English professional pidgin. The problem of meaning transfer in the process of English term borrowing has been discussed as well. In the majority of cases there is no expansion, restriction or any other change of meaning observed.
utorki badają wpływ języka angielskiego na polski język biotechnologii na podstawie analizy materiału językowego zawartego w podręcznikach akademickich, artykułach naukowych, publikacjach internetowych, encyklopediach i słownikach. W wyniku analizy przygotowano listę ok. 220 terminów z zakresu biotechnologii. Wybrane przykłady obejmują kalki, hybrydy oraz egzotyki, które w wielu przypadkach wypierają wcześniej istniejące rodzime polskie terminy. Autorki wysuwają hipotezę, iż globalizacja nauki sprawia, że język angielski, który stał się językiem komunikacji międzynarodowej, językiem konferencyjnym, a także językiem publikacji naukowych o znaczeniu światowym, wywiera znaczący wpływ na języki specjalistyczne i przyczynia się do powstawania polsko-angielskiego pidginu zawodowego. Omówiono także problem przeniesienia znaczenia terminu angielskiego przy procesie zapożyczania przez język polski. W większości przypadków nie odnotowano sytuacji zawężenia, poszerzenia ani innego rodzaju zmiany znaczenia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4724
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. Kłos.pdf493.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.