Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Człowiek a potrzeba informacji. Kilka refleksji na marginesie założeń teorii społeczeństwa informacji
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Nowak, Piotr; Nowakowski, Paweł
  Po skrótowym przedstawieniu wybranych założeń koncepcji społeczeństwa informacji, autorzy podejmują dyskusję nad potrzebami informacyjnymi człowieka na poziomie biologicznym. W świetle teorii socjobiologicznych, a w szczególności teorii samolubnego genu Richarda Dawkinsa, potrzeby takie mają zupełnie specyficzny charakter, o którym nie mówi się w teoriach społeczeństwa informacji. Także z punktu widzenia memetyki dostęp do informacji wywiera o wiele mniejszy, niż z pozoru mogłoby się wydawać, wpływ na społeczne strategie zachowań jednostki. Powołując się na doświadczenia przeprowadzone w latach 80. przez Benjamina Libeta, w artykule kwestionuje się również potrzebę informacji w wyzwalaniu działań intencjonalnych człowieka, ponieważ – w świetle wspomnianych eksperymentów – nie wynikają one z nieskrępowanej woli człowieka, lecz są determinantem fizjologicznych odruchów ludzkiego mózgu. (Innymi słowy: przygotowanie się do działania przez mózg wyprzedza intencję podjęcia takiego działania w świadomości człowieka).
 • Item
  Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych. Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki.
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Nowakowski, Paweł
  W artykule przedstawiono podstawowe założenia biolingwistyki – dyscypliny zajmującej się analizą zachowań komunikacyjnych zwierząt (także człowieka) z perspektywy nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom emocjonalnego podłoża wszystkich wypowiedzi. Stanowi ono siłę napędową aktywności językowej oraz innych racjonalnych działań zwierzęcia i współtworzy świadomość. W zarysie omówiono związki emocji z procesami pamięci, uczenia się i motywacji w perspektywie ewolucyjnej i neurobiologicznej. Odnotowano także rzadko do tej pory uwzględniane próby analizy biosu na poziomie kwantowym w bioelektronice. Emocje i język są podstawowymi procesami adaptacyjnymi, wpływają dodatnio na pamięć i uczenie się oraz stanowią czynnik motywacyjny w zakresie podstawowych funkcji życiowych.
 • Item
  O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Wiatrowski, Przemysław
  W artykule poddano analizie 163 listy Marii Konopnickiej do jej stryja, Ignacego Wasiłowskiego. Opisem objęto składniki strukturalne, które zapewniają wypowiedziom poetki spójność: człony inicjalne (zwroty do adresata, segmenty wstępne) oraz człony finalne (segmenty rozwiązujące kontakt, segmenty identyfikujące nadawcę). Z poczynionych obserwacji wynika, że zdecydowana większość tekstów charakteryzuje się uchwytnymi, występującymi często w wielu wariantach, sygnałami terminalnymi. W nielicznych tylko wypowiedziach dochodzi do ich redukcji.
 • Item
  Analogia w dydaktyce języka chińskiego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Kordek, Norbert
  W artykule zajmuję się problematyką dydaktyki wybranych konstrukcji języka chińskiego. Moim celem jest pokazanie na przykładach, w jaki sposób, wykorzystując zarówno różnice semantyczne między zdaniami strukturalnie podobnymi, jak i analogie semantyczne między zdaniami składniowo różnymi, ułatwić i przyspieszyć nauczanie problematycznych w tym względzie zagadnień gramatyki chińskiej. Do egzemplifikacji wykorzystania mechanizmów różnic i analogii w dydaktyce wykorzystałem zdania z partykułą le i skopiowanym czasownikiem, konstrukcję z de i dopełnieniem komplementywnym oraz partykułę końcową le.
 • Item
  Loanwords in the Senegalese Speech Community: Their Linguistics Features and Sociolinguistic Significance
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Ngom, Fallou
  Senegal is a West African French-speaking country. Officially, the country has 6 major national languages: Wolof, Pulaar, Mandinka, Joola, Seereer, and Soninke. Of these 6 languages, Wolof is the major lingua franca used by over 70% of the population. As a former French colony, French remains the official language of the country used in the administration and in the public education system. Because over 90% of the Senegalese people are Muslim, the Arabic influence in the country is considerable. Furthermore, the global impact of American youth culture, mass media, the Internet, and the significant number of Senegalese immigrants living in the United States have resulted in the growing influence of American English in the country. The study of loanwords in Senegal (where language contact phenomena between African and non-African languages is the norm) shows that loanwords do not occur arbitrarily. In such a multilingual speech community, loanwords are often triggered and constrained by various cultural, political, religious and social forces that operate or have once operated in the speech community. Consequently, the study of loanwords provides a unique opportunity for a better understanding of the past and current socio-cultural dynamics in the country. This paper provides an overview of French, Arabic and English loanwords in Wolof and examines their general linguistic traits and their sociolinguistic significance in the country
 • Item
  Słownictwo muzyczne w socjolekcie punków
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Lewandowski, Marcin
  Niniejszy artykuł stanowi socjolingwistyczną analizę terminologii muzycznej stosowanej przez członków subkultury punków. Materiał językowy pochodzący z fanzinów oraz stron internetowych redagowanych przez punków został podzielony na dziewięć podgrup semantycznych: nazwy zespołu, nazwy instrumentów, nazwy członków zespołu, sposoby śpiewania, sposoby grania (brzmienie muzyki), nazwy płyt i kaset, nazwy przeboju, imprezy koncertowe oraz inne. W analizowanym repertuarze leksykalnym występują określenia, w których unaocznia się duch prowokacji językowej, jak również leksemy o zabarwieniu ironiczno-humorystycznym. Stanowi to potwierdzenie hipotezy, że zgromadzony materiał językowy odzwierciedla niektóre wyznaczniki stylu subkulturowego punków.
 • Item
  Translation or non-Translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Kłos, Patrycja; Maternik, Emilia; Matulewska, Aleksandra; Piontek, Paulina
  The paper deals with the impact of English on the Polish language of biotechnology on the basis of the analyzed linguistic material from academic course books, scientific articles, Internet publications, encyclopedias and dictionaries. About 220 terms from the field of biotechnology have been analyzed. The selected examples encompass calques, hybrids and exotics (direct borrowings) which squeeze the existing Polish terms out of usage. The authors put forward a thesis that the globalization of science results in the fact that English (which is a language of international communication, conference language and the language of scientific publications of worldwide importance) influences national languages of special purposes and contributes to the creation of Polish-English professional pidgin. The problem of meaning transfer in the process of English term borrowing has been discussed as well. In the majority of cases there is no expansion, restriction or any other change of meaning observed.
 • Item
  Wpływ globalizacji na powstawanie polsko-angielskiego pidżynu zawodowego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Korcz, Paweł; Matulewski, Marek
  Autorzy przedstawiają zagadnienie pidżynu zawodowego w ujęciu dwupłaszczyznowym: jako efekt przejścia do formy rozwoju zwanego społeczeństwem informacyjnym oraz globalizacji wszelkich aspektów życia. Na przykładzie języka logistyki i informatyki przedstawiają zapożyczenia językowe. Ukazują źródła i przyczyny ich powstawania. Dokonują podsumowania tego zagadnienia ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikację międzyjęzykową.
 • Item
  Reading Legal Documents: from the Macrofunction to the Smaller Functions
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Larraz, Elena Farran
  Through this article we try to remind the teacher of translation of the difficulties the student lay in legal matters encounters at the reading stage of the document and how to overcome them. The difficulty lies with the fact that he cannot grasp the overall function of the text because he cannot even penetrate legal discourse in its smaller portions. We propose some exercises that should help the student to overcome such difficulty.
 • Item
  Translation Errors and Mistakes in Polish Language Versions of EU Legal Texts
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Matulewska, Aleksandra; Nowak, Paulina
  This paper deals with the analysis of mistakes and errors in the translation of the Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings and the EU Strategy to combat illicit accumulation and trafficking of SALW and their ammunition 5319/06 of 13 January 2006 from English into Polish. This article presents a selection of examples from the English and French versions together with their incorrect translations into Polish with the authors’ suggestions of correct equivalents. The identified problems result from the translation method applied (or no translation method applied), syntactic and grammatical differences between Polish and English, as well as culturally-conditioned differences in Polish and English legal realities.
 • Item
  On the Status of Linguistic Evidence in Litigation
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Kredens, Krzysztof
  The author discusses the status of expert linguistic evidence in common law systems of England and the USA. Then he touches upon the issue of linguistic evidence in Poland. It is concluded that the scientific validity of expert evidence is only one of the determinants of its legal status. It appears that the status of linguistic evidence in the legal setting is simultaneously conditioned by factors other than the scientific actuality of expert findings.
 • Item
  Grindowanie na pegach, czyli o zapożyczeniach angielskich w socjalnej odmianie języka
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Wiertlewski, Stefan
  Charakterystyka zapożyczeń angielskich w języku rowerowym, a więc kwestia kontaktów międzyjęzykowych, podjęta została z perspektywy socjolingwistycznej. Autor dokonuje klasyfikacji zgromadzonych jednostek leksykalnych (ok. 300) z uwzględnieniem ich podziału rzeczowego, typu zapożyczenia (zapożyczenie leksykalne, kalka, hybryda) i stopnia asymilacji. Przeważająca większość zarejestrowanego materiału nie jest uwzględniana w dostępnych opracowaniach leksykograficznych.
 • Item
  The Ultimate Pledge: a Diachronic View of Performativity in Romanian Legal Documents
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Costache, Ioana
  This is an investigation of performativity in the framework of conceptual blending developed by Fauconnier and Turner (1997, 1998, 2000). The corpus under investigation spans more than 500 years and consists of a limited range of legal text types. Performativity permeates legal discourse both at the individual level (contracts, pledges, donations etc. concluded between natural persons) and at the institutional level (church donations, international treaties and alliances). In earlier documents, performativity is achieved mainly by rhetorical and lexical means, such as repetition and elaborate curses meant “to enhance the performative potential of documents as autonomous communicative acts” (Danet & Bogoch 1992), while in 19th and 20th century documents it tends to be achieved by grammatical means, such as tense. Performativity in Romanian legal discourse may also be influenced by interference from Latin, Church Slavonic, French and (more recently) English.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego