Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Człowiek a potrzeba informacji. Kilka refleksji na marginesie założeń teorii społeczeństwa informacji
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Nowak, Piotr; Nowakowski, Paweł
  Po skrótowym przedstawieniu wybranych założeń koncepcji społeczeństwa informacji, autorzy podejmują dyskusję nad potrzebami informacyjnymi człowieka na poziomie biologicznym. W świetle teorii socjobiologicznych, a w szczególności teorii samolubnego genu Richarda Dawkinsa, potrzeby takie mają zupełnie specyficzny charakter, o którym nie mówi się w teoriach społeczeństwa informacji. Także z punktu widzenia memetyki dostęp do informacji wywiera o wiele mniejszy, niż z pozoru mogłoby się wydawać, wpływ na społeczne strategie zachowań jednostki. Powołując się na doświadczenia przeprowadzone w latach 80. przez Benjamina Libeta, w artykule kwestionuje się również potrzebę informacji w wyzwalaniu działań intencjonalnych człowieka, ponieważ – w świetle wspomnianych eksperymentów – nie wynikają one z nieskrępowanej woli człowieka, lecz są determinantem fizjologicznych odruchów ludzkiego mózgu. (Innymi słowy: przygotowanie się do działania przez mózg wyprzedza intencję podjęcia takiego działania w świadomości człowieka).
 • Item
  Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych. Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki.
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Nowakowski, Paweł
  W artykule przedstawiono podstawowe założenia biolingwistyki – dyscypliny zajmującej się analizą zachowań komunikacyjnych zwierząt (także człowieka) z perspektywy nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom emocjonalnego podłoża wszystkich wypowiedzi. Stanowi ono siłę napędową aktywności językowej oraz innych racjonalnych działań zwierzęcia i współtworzy świadomość. W zarysie omówiono związki emocji z procesami pamięci, uczenia się i motywacji w perspektywie ewolucyjnej i neurobiologicznej. Odnotowano także rzadko do tej pory uwzględniane próby analizy biosu na poziomie kwantowym w bioelektronice. Emocje i język są podstawowymi procesami adaptacyjnymi, wpływają dodatnio na pamięć i uczenie się oraz stanowią czynnik motywacyjny w zakresie podstawowych funkcji życiowych.
 • Item
  O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Wiatrowski, Przemysław
  W artykule poddano analizie 163 listy Marii Konopnickiej do jej stryja, Ignacego Wasiłowskiego. Opisem objęto składniki strukturalne, które zapewniają wypowiedziom poetki spójność: człony inicjalne (zwroty do adresata, segmenty wstępne) oraz człony finalne (segmenty rozwiązujące kontakt, segmenty identyfikujące nadawcę). Z poczynionych obserwacji wynika, że zdecydowana większość tekstów charakteryzuje się uchwytnymi, występującymi często w wielu wariantach, sygnałami terminalnymi. W nielicznych tylko wypowiedziach dochodzi do ich redukcji.
 • Item
  Analogia w dydaktyce języka chińskiego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Kordek, Norbert
  W artykule zajmuję się problematyką dydaktyki wybranych konstrukcji języka chińskiego. Moim celem jest pokazanie na przykładach, w jaki sposób, wykorzystując zarówno różnice semantyczne między zdaniami strukturalnie podobnymi, jak i analogie semantyczne między zdaniami składniowo różnymi, ułatwić i przyspieszyć nauczanie problematycznych w tym względzie zagadnień gramatyki chińskiej. Do egzemplifikacji wykorzystania mechanizmów różnic i analogii w dydaktyce wykorzystałem zdania z partykułą le i skopiowanym czasownikiem, konstrukcję z de i dopełnieniem komplementywnym oraz partykułę końcową le.
 • Item
  Loanwords in the Senegalese Speech Community: Their Linguistics Features and Sociolinguistic Significance
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2006) Ngom, Fallou
  Senegal is a West African French-speaking country. Officially, the country has 6 major national languages: Wolof, Pulaar, Mandinka, Joola, Seereer, and Soninke. Of these 6 languages, Wolof is the major lingua franca used by over 70% of the population. As a former French colony, French remains the official language of the country used in the administration and in the public education system. Because over 90% of the Senegalese people are Muslim, the Arabic influence in the country is considerable. Furthermore, the global impact of American youth culture, mass media, the Internet, and the significant number of Senegalese immigrants living in the United States have resulted in the growing influence of American English in the country. The study of loanwords in Senegal (where language contact phenomena between African and non-African languages is the norm) shows that loanwords do not occur arbitrarily. In such a multilingual speech community, loanwords are often triggered and constrained by various cultural, political, religious and social forces that operate or have once operated in the speech community. Consequently, the study of loanwords provides a unique opportunity for a better understanding of the past and current socio-cultural dynamics in the country. This paper provides an overview of French, Arabic and English loanwords in Wolof and examines their general linguistic traits and their sociolinguistic significance in the country