Translation or non-Translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

The paper deals with the impact of English on the Polish language of biotechnology on the basis of the analyzed linguistic material from academic course books, scientific articles, Internet publications, encyclopedias and dictionaries. About 220 terms from the field of biotechnology have been analyzed. The selected examples encompass calques, hybrids and exotics (direct borrowings) which squeeze the existing Polish terms out of usage. The authors put forward a thesis that the globalization of science results in the fact that English (which is a language of international communication, conference language and the language of scientific publications of worldwide importance) influences national languages of special purposes and contributes to the creation of Polish-English professional pidgin. The problem of meaning transfer in the process of English term borrowing has been discussed as well. In the majority of cases there is no expansion, restriction or any other change of meaning observed.
utorki badają wpływ języka angielskiego na polski język biotechnologii na podstawie analizy materiału językowego zawartego w podręcznikach akademickich, artykułach naukowych, publikacjach internetowych, encyklopediach i słownikach. W wyniku analizy przygotowano listę ok. 220 terminów z zakresu biotechnologii. Wybrane przykłady obejmują kalki, hybrydy oraz egzotyki, które w wielu przypadkach wypierają wcześniej istniejące rodzime polskie terminy. Autorki wysuwają hipotezę, iż globalizacja nauki sprawia, że język angielski, który stał się językiem komunikacji międzynarodowej, językiem konferencyjnym, a także językiem publikacji naukowych o znaczeniu światowym, wywiera znaczący wpływ na języki specjalistyczne i przyczynia się do powstawania polsko-angielskiego pidginu zawodowego. Omówiono także problem przeniesienia znaczenia terminu angielskiego przy procesie zapożyczania przez język polski. W większości przypadków nie odnotowano sytuacji zawężenia, poszerzenia ani innego rodzaju zmiany znaczenia.

Description

Sponsor

Keywords

influence of English, impact of English on the Polish language of biotechnology, globalization of science, Polish-English professional pidgin, borrowings, language of biotechnology

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.47-66

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego