Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4726
Title: Słownictwo muzyczne w socjolekcie punków
Authors: Lewandowski, Marcin
Keywords: Socjolingwistyka
Socjolekt
Słownictwo muzyczne
Subkultura
Język subkultury punków
Punk
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.91-101
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi socjolingwistyczną analizę terminologii muzycznej stosowanej przez członków subkultury punków. Materiał językowy pochodzący z fanzinów oraz stron internetowych redagowanych przez punków został podzielony na dziewięć podgrup semantycznych: nazwy zespołu, nazwy instrumentów, nazwy członków zespołu, sposoby śpiewania, sposoby grania (brzmienie muzyki), nazwy płyt i kaset, nazwy przeboju, imprezy koncertowe oraz inne. W analizowanym repertuarze leksykalnym występują określenia, w których unaocznia się duch prowokacji językowej, jak również leksemy o zabarwieniu ironiczno-humorystycznym. Stanowi to potwierdzenie hipotezy, że zgromadzony materiał językowy odzwierciedla niektóre wyznaczniki stylu subkulturowego punków.
The paper is a sociolinguistic analysis of music-related vocabulary used by the punk subculture in Poland. The linguistic material, which comes from punk fanzines and websites, has been subdivided into nine semantic categories such as names of the band, names of instruments, names of band members, styles of singing, styles of playing (sound of music), names of albums and cassettes, names of the hit, names of concerts, and others. The lexical repertoire in question includes words with provocative as well as humorous and ironic undertones. This corroborates the hypothesis that the linguistic material reflects some of the indicators of the punk style.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4726
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-Lewandowski.pdf295.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.