Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4729
Title: Loanwords in the Senegalese Speech Community: Their Linguistics Features and Sociolinguistic Significance
Authors: Ngom, Fallou
Keywords: sociolingustics
Senegal
loanwords
loanwords in Wolof
French loanwords
Arabic loanwords
English loanwords
borrowings
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.103-113
Abstract: Senegal is a West African French-speaking country. Officially, the country has 6 major national languages: Wolof, Pulaar, Mandinka, Joola, Seereer, and Soninke. Of these 6 languages, Wolof is the major lingua franca used by over 70% of the population. As a former French colony, French remains the official language of the country used in the administration and in the public education system. Because over 90% of the Senegalese people are Muslim, the Arabic influence in the country is considerable. Furthermore, the global impact of American youth culture, mass media, the Internet, and the significant number of Senegalese immigrants living in the United States have resulted in the growing influence of American English in the country. The study of loanwords in Senegal (where language contact phenomena between African and non-African languages is the norm) shows that loanwords do not occur arbitrarily. In such a multilingual speech community, loanwords are often triggered and constrained by various cultural, political, religious and social forces that operate or have once operated in the speech community. Consequently, the study of loanwords provides a unique opportunity for a better understanding of the past and current socio-cultural dynamics in the country. This paper provides an overview of French, Arabic and English loanwords in Wolof and examines their general linguistic traits and their sociolinguistic significance in the country
Senegal jest francuskojęzycznym państwem zachodnioafrykańskim. Oficjalnie w kraju tym występuje 6 głównych języków narodowych i etnicznych: wolof, pular, mandingo, diola, serer i soninke. 70% populacji posługuje się językiem ponadnarodowym wolof. Senegal to była kolonia francuska i francuski jest językiem oficjalnym, używanym w tym kraju zarówno przez administrację, jak i system edukacji publicznej. Ponieważ ponad 90% społeczeństwa Senegalczyków to muzułmanie, bardzo wyraźne są wpływy arabskie. Ponadto globalny wpływ amerykańskiej kultury młodzieżowej, mass mediów, Internetu oraz znacząca liczba Senegalczyków-imigrantów żyjących w USA doprowadziły do zwiększającego się wpływu języka angielskiego w jego odmianie amerykańskiej. Badanie zapożyczeń w języku senegalskim (w przypadku gdy zjawiska kontaktu pomiędzy językami afrykańskimi i nieafrykańskimi są normą) wykazuje, że proces zapożyczania nie zachodzi w sposób arbitralny. W tak wielojęzycznym środowisku zapożyczenia są często rezultatem różnych czynników kulturowych, politycznych, religijnych czy też społecznych, które funkcjonują lub kiedyś funkcjonowały w ramach społeczności posługującej się danym językiem w mowie. W rezultacie, badanie zapożyczeń dostarcza wyjątkowej okazji do lepszego zrozumienia zarówno dawnych, jak i obecnych socjokulturowych zmian zachodzących w kraju. Autor przedstawia wybrane zapożyczenia z języka francuskiego, arabskiego i angielskiego w języku wolof, bada ich cechy językowe oraz socjolingwistyczne znaczenie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4729
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-Ngom.pdf343.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.