Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/594
Title: Prawidłowości przestrzenne układu terenów zieleni w miastach województwa wielkopolskiego
Other Titles: Spatial relationship of green areas pattern in the cities of Wielkopolska Region
Authors: Zwierzchowska, Iwona
Advisor: Mizgajski, Andrzej, J. Promotor
Keywords: Tereny zieleni w miastach
Green areas in cities
Fragmentacja
Fragmentation
Metryki krajobrazu
Landscape metrics
Issue Date: 7-Oct-2010
Abstract: Praca obejmuje problematykę relacji przestrzennych pomiędzy mozaiką terenów zabudowanych i otwartych w miastach, których odpowiednie kształtowanie jest istotne dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz dla jakości życia mieszkańców. Celem badań jest ukazanie powiązań pomiędzy układem terenów zieleni w 109 miastach województwa wielkopolskiego, warunkami przyrodniczymi w jakich są one położone oraz antropopresją. W pracy podjęto się wypracowania typologii oraz modeli miejskich układów terenów zieleni pod względem ich formy przestrzennej oraz relacji z warunkami środowiska przyrodniczego, położeniem na tle jednostek geomorfologicznych oraz pod względem ich powiązania przestrzennego z otoczeniem miast. W badaniach wykorzystano analizy kartograficzne oraz statystyczne analizy przestrzenne, dla przeprowadzenia których posłużono się m.in. programami ArcGIS 9.3. oraz FRAGSTATS 3.3. Rozpoznanie miast, które miało charakter regionalny i porównawczy wzbogacono szczegółowymi badaniami Piły i Konina. Dokonana analiza kompozycji i konfiguracji terenów zieleni oraz typologia i konstrukcja modeli umożliwiły wskazanie głównych prawidłowości dotyczących formy przestrzennej układów przyrodniczych, a na tym tle sformułowanie ocen i wytycznych, które mogą zostać wykorzystane w planowaniu przestrzennym.
This study covers the issue of spatial relations between mosaic of developed and green areas in towns and cities, whose appropriate shaping is crucial for the functioning of the natural environment and the quality of residents’ life. Aim of the study is to show relationship between the spatial pattern of green areas in 109 cities and towns situated in Wielkopolskie Voiewodship and the relevant environmental conditions as well as human pressure. Part of the research is to develop a typology and create models describing the spatial arrangement of the city green areas considering relation to environmental conditions, location in geomorphologic units and spatial connection with city surroundings.Research employed cartographical and spatial statistical analysis with use of ArcGIS 9.3. and FRAGSTATS 3.3 software. Indentification of towns and cities in the regional and comparative studies is enriched by more detail analysis in Piła and Konin cities. Conducted analysis of composition and configuration of green areas together with typology and constructed models permitted to indicate main features concerning spatial pattern of natural systems, and consequently formulate guidelines that can be used in spatial planning.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
URI: http://hdl.handle.net/10593/594
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca_doktorska_Zwierzchowska_Iwona.pdf
  Restricted Access
9.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.