Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/604
Title: Biblioteka mojego wieku – czyli jaka?
Other Titles: The library of this century - the question is what kind of the library?
Authors: Jazdon, Artur
Keywords: biblioteka (jako) organizacja
library (as an) organization
przestrzeń biblioteczna
library space
personel biblioteki
library staff
użytkownicy biblioteki
library users
nowe usługi biblioteczne
new library services
Issue Date: 2007
Citation: Biblioteka nr 11 (20), 2007, str. 63-84.
Abstract: Współczesne biblioteki początku XXI wieku cechuje duża zmienność przypisywanych im ról i funkcji. Od bibliotekarzy oczekuje się ich antycypacji, w celu właściwego przygotowania bibliotek i personelu bibliotecznego do ich podjęcia i zrealizowania zgodnego z oczekiwaniami użytkowników. Artykuł stanowi próbę zebrania najważniejszych z obecnie już dokonanych zmian oraz wskazania tych zakresów działań bibliotek naukowych, publicznych i w mniejszym zakresie szkolnych, w których zmiany będą następowały ze szczególnym natężeniem. Omówione zostały zarówno przewidywane role i zadania w zakresie organizacji zasobu i dostępu do niego, budowy własnych zasobów elektronicznych, ich opracowania, przestrzeni bibliotecznej, podejmowanych zadań dziś jeszcze nie uznawanych za typowo biblioteczne, jak i uznane przez autora za najważniejsze – zmiany w zakresie obsługi użytkowników, szkoleń, informacji, edukacji, upowszechniania nauki. Dotychczasowe, jak i te nowe, funkcje winny według autora zostać w jeszcze większym stopniu podporządkowane faktycznym, ale i potencjalnym, użytkownikom biblioteki. Winno to skutkować uczynieniem biblioteki „miejscem spotkań”, z przestrzenią społeczną o nowych funkcjach, realizującą obok potrzeb biblioteczno-informacyjnych, potrzeby kulturalne, edukacyjne, społeczne, artystyczne społeczności lokalnej, w sieciowej współpracy i powiązaniu z innymi bibliotekami i instytucjami nauki, oświaty i kultury. Poruszony został także problem zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, bez realizacji których trudno myśleć o przekształceniu biblioteki i jej funkcji w prognozowanych kierunkach.
Contemporary libraries of the twenty-first century are characterized by a marked fluctuation of roles and functions commonly ascribed to them. Librarians are expected to be capable of anticipating them and addressing them appropriately in order to satisfy the requirements set up by users. This article is an attempt to discuss the most important changes that have hitherto been done and to indicate those areas of the activity of research, academic, public and, to a lesser degree, school libraries in which those changes will be particularly pronounced. Anticipated roles and tasks within the management and access to resources, building up own electronic resources and their processing, library space, embarking on tasks hitherto not regarded as strictly ''library" tasks as well as the most important changes in the author's view such as those to be introduced in user services, in-service trainings, education and propagation of knowledge are discussed in the article. The author believes that the new functions, on par with those already existing, should be subjected to actual users, but also to potential ones, even deeper than before. This should effect in creating the library environment as a ''meeting place", some kind of a social space to perform entirely new functions superimposed onto traditional ones in the library information. The new functions will include performing new cultural, educational, social, artistic and communal tasks carried out with a co-operation with other libraries, scientific, educational and cultural instructions. Additionally, the problem of changes in work force management, so vital in the supposed and anticipated transformation of the library and its functions, is evaluated and discussed.
URI: http://hdl.handle.net/10593/604
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2007, nr 11 (20)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biblioteka mojego wieku.pdf244.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.