Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6072
Title: Reaktywność sililoacetylenów w obecności alkilidenowych kompleksów rutenu typu Grubbsa
Other Titles: Reactivity of silylacetylenes in the presence of Grubbs type ruthenium alkylidene complexes
Authors: Powała, Beata
Advisor: Pietraszuk, Cezary. Promotor
Keywords: metateza enynów
enyne metathesis
sililoacetyleny
silylacetylenes
katalizatory Grubbsa
Grubbs catalyst
kataliza
catalysis
chemia krzemoorganiczna
organosilicon chemistry
Issue Date: 29-Apr-2013
Abstract: Jednym z najważniejszych zadań współczesnej chemii i katalizy metaloorganicznej jest stworzenie i rozwój narzędzi (nowych reakcji, ulepszonych katalizatorów) użytecznych w syntezie chemicznej. Niedostatecznie zbadana obecnie jest reaktywność kompleksów alkilidenowych rutenu wobec acetylenów zawierających grupy funkcyjne, w szczególności te znajdujące się w bezpośredniej bliskości wiązania potrójnego węgiel-węgiel. W wyniku realizacji pracy przeprowadzono badania reaktywności katalizatora Grubbsa pierwszej generacji i analogicznych kompleksów rutenu wobec wybranych sililoacetylenów. Na podstawie wyników badań reakcji prowadzonych z użyciem równomolowych ilości reagentów oraz testów z użyciem reagentów znaczonych deuterem zaproponowano mechanizm reakcji. Opracowano efektywne procedury syntezy bis(fosfinowych) kompleksów winyloalkilidenowych o ogólnym wzorze [RuCl2(PCy3)2(=CHCH=CR1R2)]. Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych kompleksów winyloalkilidenowych w standardowych reakcjach testowych stosowanych w badaniach katalizatorów metatezy olefin. Zbadano aktywność katalityczną kompleksów alkilidenowych rutenu typu Grubbsa w reakcji metatezy krzyżowej wybranych sililoacetylenów z 1-alkenami oraz α,ώ-dienami. Określono warunki efektywnego przebiegu procesu. Zaobserwowano po raz pierwszy wysokowydajną regio- i stereoselektywną reakcję dimeryzacji sililo- i aryloacetylenów w obecności katalizatora Grubbsa drugiej generacji. Część wyników zawartych w pracy została opublikowana w Dalton Transaction, 2010, 39, 1923.
One of the most important tasks of modern organometallic chemistry and catalysis is the design and development of tools (new reactions, improved catalysts) to be used in chemical synthesis. The reactivity of ruthenium alkylidene complexes toward acetylene containing functional groups, particularly those located in close proximity to the carbon-carbon triple bond is underexplored. Comprehensive study of the reactivity of first-generation Grubbs catalyst and the corresponding ruthenium complexes toward the selected sililoacetylenes was performed. On the basis of the results of equimolar reactions and tests performed with the use of deuterium-labelled reagents, a mechanism of this new reaction was proposed. An effective procedure of the synthesis of bis(phosphine) vinylalkilidene complexes of the general formula [RuCl2(PCy3)2(=CHCH=CR1R2)] was developed. The catalytic activity of the obtained vinylalkylidene complexes was examined in the standard test used for evaluation of olefin metathesis catalysts. Catalytic activity of Grubbs type ruthenium alkylidene complexes in cross-metathesis of selected silyloacetylenes with 1-alkenes and α,ώ-dienes was tested. Conditions of effective run of the process were determined. For the first time a highly efficient, regio- and stereoselective dimerization of silyl- and arylacetylenes in the presence of second generation Grubbs catalyst has been observed.. Some results of the dissertation have been published in Dalton Transaction, 2010, 39, 1923.
Description: Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/6072
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska- B.Powała.pdf5.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.