Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/608
Title: „Myśl Narodowa” (1921-1939). Studium politologiczno – prasoznawcze
Other Titles: „National Thought” (1921 – 1939). Political science and journalistic study
Authors: Jastrzębski, Przemysław
Advisor: Wojtaszak, Andrzej. Promotor
Keywords: Myśl polityczna
Political thought
Prasa polska XX w.
Polish press of the XX century
Narodowa Demokracja
National Demokracy
Issue Date: 14-Oct-2010
Abstract: Rozprawa doktorska prezentuje najważniejsze cechy formalno – wydawnicze, edytorskie oraz ideowe „Myśli Narodowej”, która w okresie międzywojennym była głównym tytułem prasowym Narodowej Demokracji.Badania monograficzne dotyczące prasy obozu narodowego okresu Drugiej Rzeczypospolitej w dalszym ciągu wymagają znacznych uzupełnień. W szczególności odnosi się do to „Myśli Narodowej”, w latach 1921–1925 elitarnego tygodnika polityczno – społecznego kierowanego do inteligencji, nieoficjalnego organu prasowego obozu narodowego, związanego z nim wydawniczo, finansowo i personalnie. Jest to pierwszy okres działalności pisma, kiedy kształtuje się jego redakcja, poszukiwane jest także zasadnicze oblicze ideowe periodyku pod kierunkiem kolejnych redaktorów naczelnych: Józefa Wierzejskiego, Ignacego Okszy Grabowskiego, Stanisława Włodka i Jana Rembielińskiego.Od października 1925 r. po reorganizacji, pismo staje się oficjalnym organem partii i zmienia się z tygodnika polityczno-społecznego w tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej. Akcenty polityczne zostały zastąpione zagadnieniami życia duchowego narodu: narodową kulturą, etyką, wychowaniem, czy modelem państwa i społeczeństwa. Od 1 VII 1926 r. „Myśl Narodowa”, po połączeniu z „Przeglądem Wszechpolskim”, stała się oficjalnym organem ideowo-politycznym obozu narodowego, pełniąc tą funkcję aż do 1939 r. Lipiec 1926 r. zamyka zasadniczą ewolucję ideową pisma, którego oblicze ideowe jest konsekwentnie realizowane aż do wybuchu II wojny światowej. Odbywało się to pod kierunkiem redaktora naczelnego Zygmunta Wasilewskiego, którego osobowość wywarła największy wpływ na profil periodyku. Siłą pisma był jego skład personalny. W redakcji odnajdujemy przywódców ideowych obozu narodowego, jego liderów i głównych działaczy politycznych, publicystów ściśle związanych lub sympatyzujących z narodową ideologią, wreszcie głośne nazwiska z kręgów nauki, sztuki i kultury. Oddawało to faktyczne szerokie wpływy obozu narodowego w społeczeństwie Polski międzywojennej. „Myśl Narodowa” była tego odbiciem, stanowiąc niezwykle ważne źródło kształtowania ideologii narodowej oraz forum wyrażania poglądów działaczy i sympatyków endecji.
Dissertation presents the main features formal – publishing, editorial and ideological of „National Thoughts”, which in the interwar period was a major press title release of the National Democracy.Monographs on the national camp press during the Second Republic still require considerable supplements. This holds true in particular for „National Thought”, which in 1921 –1925 was an elitist socio – political weekly addressed to the intelligentsia and an unofficial press organ of the national camp, with which it was connected by assorted publication, financial and personal ties. During the first stage of its activity „National Thought” witnessed a choice of editors and a subsequent search for an ideological image under consecutive editors-in-chief: Józef Wierzejski, Ignacy Oksza Grabowski, Stanisław Włodek and Jan Rembieliński.From October 1925 the reorganised periodical became an authorized party organ and changed into a weekly focused on Polish culture. Questions relating to national spiritual life – national ethics, education, and the model of the state and society – replaced political accents. On 1 June 1926 „National Thought”, merged with „Przegląd Wszechpolski", assumed the form of the official ideological and political organ of the national camp, and continued to fulfil this function until 1939. July 1926 marked the end of the essential cvolution of the periodical, which consistently pursed its ideological goals until the outbreak of the Second World War. Editor – in – chief Zygmunt Wasilewski, whose personality exerted the greatest impact on the periodical`s profile, supervised this process.The strongest asset of „National Thought” was its staff. The editorial board was composed of the ideological leaders of the national camp, its prime political activists, journalists closely connected with the national ideology or its sympathisers, and celebrated representatives of Polish science, culture and art. This composition reflected the wide influence of the national camp on Polish interwar society. „National Thought” faithfully reflected this trend as well as acting as an extremely important source for shaping national ideology and a forum serving an exchange of opinions expressed by National Democracy activists and adherents.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/608
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P.Jastrzębski, Myśl Narodowa 1921-1939. Studium politologicz.PDF
  Restricted Access
5.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.