Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/6432
Title: Recepcja opowiadania o mitycznym ptaku Feniksie w literaturze patrystycznej oraz ikonografii chrześcijańskiej
Other Titles: The reception of a story about the mythical bird Phoenix in the patristic literature and Christian iconography
Authors: Bogacz, Jarosław
Advisor: Czyżewski, Bogdan
Keywords: Feniks
Phoenix
Symbolika
Symbolism
Literatura patrystyczna
Patristic literature
Ikonografia
Iconography
Mityczny ptak
Mythical bird
Issue Date: 6-Jun-2013
Abstract: Praca składa się z czterech części. Pierwsza omawia zagadnienie symbolu i symboliki, analizuje ich sposób powstawania i funkcjonowania w kulturze oraz historię burzliwego zmagania się starożytnego Kościoła z obrazami. Tę część kończy przedstawienie kilku przykładów adaptacji pogańskiej symboliki w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Drugi rozdział relacjonuje pogańskie i chrześcijańskie źródła na temat Feniksa. W oparciu o nie dokonuje opisu: wyglądu, wieku oraz pochodzenia i nazwy tego niezwykłego ptaka. Pointą tego rozdziału jest ukazanie symboliki Feniksa w świecie pogańskim, która właściwie zamyka się w problematyce solarnej i kwestii nieśmiertelności. Trzecia część omawia patrystyczną symbolikę Feniksa Ukazuje, że ten mityczny ptak nie jest wyłącznie znakiem samej osoby Chrystusa czy Jego zmartwychwstania. Dostrzeżone zostały także mniej popularne aspekty tej symboliki, tzn. porównanie jego pożywienia do Eucharystii, pieśni do modlitwy, płci do dziewictwa, jego miejsca przebywania do raju a gniazda do Chrystusowego grobu. Czwarty rozdział z kolei przedstawia motyw Feniksa w ikonografii chrześcijańskiej w oparciu o wybrane dzieła sztuki z różnych epok. Zazwyczaj dotyczą one zmartwychwstania oraz scen: Traditio Legis, Adventus In Gloria i kilku innych. Ciekawostką i pewnym novum tej pracy jest wyłuskanie motywów z Feniksem w sztuce polskiej.
The thesis consists of four parts. The first part describes the notion of symbol and symbolism, analyses the way they emerge and function in literature and the history of the turbulent struggle of the ancient Church with images. This part ends with the depiction of a few examples of adapting pagan symbolism in the early-Christian literature. The second chapter gives an account of the pagan and Christian sources about Phoenix. On the basis of these, the chapter describes: appearance, age, origin and name of this amazing bird. The culminating point of this part is showing the symbolism of Phoenix in the pagan world, which actually focuses on the solar issue and the notion of immortality. The third part discusses the patristic symbolism of Phoenix. It shows that this mythical bird is not only the sign of Jesus Christ himself or His resurrection. Some less popular aspects of this symbolism have also been distinguished, i.e. the comparison of its food to the Eucharist, song to a prayer, gender to virginity, its residing place to paradise and its nest to Jesus Christ’s grave. The fourth chapter depicts the Phoenix theme in Christian iconography on the basis of selected works of art from different ages. Their topic usually being resurrection and the scenes: Traditio Legis, Adventus In Gloria and a few more. The curiosity and novelty in this thesis is the discovery of Phoenix theme in Polish art.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/6432
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2017 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_Feniks.pdf7.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.