Doktoraty (WT)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 64
 • Item
  Początek człowieka - upadek - śmierć. Kluczowe zagadnienia antropologii teologicznej w nowej interpretacji
  (2023) Witała, Maciej; Kochaniewicz, Bogusław
  W pracy podjęto trzy kluczowe tematy z zakresu antropologii teologicznej: kwestię początków ludzkości, upadku i jego dziedzictwa oraz śmierci człowieka jako skutku grzechu. Najpierw podjęto refleksję nad teologicznymi kryteriami człowieczeństwa, zestawiając je z wiedzą nauk szczegółowych o antropogenezie w celu postawienia hipotezy o przekroczeniu przez praludzi progu hominizacji. Najbardziej istotnym z takich kryteriów wydaje się zdolność do relacji z Bogiem, ujawniająca się w prahistorycznej protoreligijnaści. Teza ta stanowi podstawę do refleksji nad upadkiem . Analiza danych biblijnych i teologicznych prowadzi do wniosku, że grzech pierwszych ludzi należy umiejscowić na samym początku dziejów ludzkości. Pierwsi ludzie, przekraczający próg hominizacji, zerwali relację ze Stwórcą, co skutkowało inwazją grzechu na świat. Dziedzictwo upadku przekazywane jest przez naturę ludzką, w wymiarze metafizycznym i społecznym. Istotnym skutkiem grzechu jest śmierć. Analiza danych biblijnych i teologicznych pozwala uznać, że w pierwszej kolejności chodzi o śmierć duchową. Skutkiem grzechu, w pewnym sensie, jest też śmierć cielesna. Chociaż przemijanie należy do natury człowieka, to po grzechu kres życia doczesnego nabrał tragicznego charakteru. Znaczenie śmierci jako bramy wiecznego życia przywrócił Chrystus, co ujawnia przykład dormitio Najświętszej Maryi Panny i fenomen transitus świętych. This work addresses essential issues of theological anthropology: the origins of mankind, the fail of man and its legacy, the death as a consequence of sin. Regarding anthropogenesis, the perspective of theological anthropology was juxtaposed with data from empirical sciences. A hypothesis concerning the crossing of the hominization threshold by the protohumans was put forward, that the most significant of the criteria of humanity is the capacity for a relationship with Gad, revealed in prehistorie protoreligion. Analysis of the biblical and theological data allowed to put forward a hypothesis, that the sin of the first men happened at the very dawn of mankind. Right after crossing the threshold of hominization mankind broke the communion with its Creator, which was revealed in the invasion of sin into the world. The original sin is transmitted through human nature, which should be perceived in both metaphysical and social aspects. Death is a significant consequence of sin. Analysis of the biblical and theological data allows to conclude that it is primarily spiritual death. Bodily death is also, in a sense, a consequence of the tall. Although integral to human nature, after the tall it became a tragic experience. lts original meaning as a gateway to the eternal life was restored by Christ. This is evident from the dormition of the Blessed Virgin Mary and transitus of saints.
 • Item
  Motyw świetlistości JHWH w Księdze Psalmów. Analiza egzegetyczno-historyczna terminów נֵ ר i אוֹ
  (2023) Jędrzejczak, Andrzej Łukasz; Nawrot, Janusz; Niesiołowski-Spanò, Łukasz
  Głównym zagadnieniem rozprawy jest przedstawienie motywu świetlistości JHWH, jaki został zawarty w Księdze Psalmów. W pierwszy rozdziale znalazły się poza status quaestionis także punkty o leksykalnym:· znaczeniu badanych terminów, psalmach i datacji ich powstania oraz omówienie zagadnienia tendencji monarchicznych. W dysertacji dokonana zostaje analiza egzegetyczna terminów נֵ ר i אוֹ poprzez które wyraża się motyw świetlistości Boga (rozdziały drugi i trzeci). Autor dysertacji próbuje też odpowiedzieć na pytanie o możliwe inspiracje autorów biblijnych achemenidzką ideologią królewską i religią starożytnych Persów. Zastanawia go, czy możliwe jest, by motyw świetlistości JHWH mógł wpłynąć na tendencje monarchiczne w perskiej prowincji Jehud. Rekonstrukcji historycznej autor poświęca rozdział czwarty, w którym wskazuje na możliwe inspiracje autorów biblijnych religią perską. W tym rozdziale przedstawia też sytuację prowincji Jehud w VI-IV w., gdzie poza kwestiami zasiedlenia i administracji przedstawia także ośrodki miejskie, w których mogło dojść do powstawania lub redagowania tekstów biblijnych. Autor kreśli warunki kontaktów kulturowych, do których należą proces arameizacji w imperium Achemenidów oraz przeprowadzona przez nich reforma kalendarza. Autor rekonstruuje również wydarzenia z epoki perskiej, próbując wskazać na możliwy rozwój tendencji monarchicznych w perskiej prowincji Jehud. W rozdziale piątym wyprowadza wnioski z podejmowanych dotychczas badań. Do dysertacji zostaje dołączony apendyks, w którym zamieszczona jest analiza sytuacji w Judzie w epoce nowobabilońskiej. The main issue of the dissertiation is to present the motif of YHWH's brightness, which was contained in the Book of Psalms. The first chapter, apart from status quaestionis, also contains points about the lexical meaning of the studied terms, psalms and the date of their creation, but also a discussion of the issue of monarchical tendencies. The dissertation contains an exegetical analysis of the terms נֵ ר and א, by which the motif of God's brightness is shown (chapters two and three). The author of the dissertation also tries to answer the question about the possible inspirations of the biblical authors with the Achaemenid royal ideology and the religion of the ancient Persians. The author wonders if it is possible that the motif of YHWH's brightness could have influenced the monarchical tendencies in the Persian province of Yehud. The author devotes the fourth chapter to historical reconstruction, in which he indicates the possible inspirations of the biblical authors with the Persian religion. In this chapter, he also presents the situation of the province of Yehud in the 6th-4th centuries, where, apart from the issues of settlement and administration, he also presents urban centers where biblical texts could have been written or edited. The author presents the conditions of cultural contacts, which include the process of Aramaicization in the Achaemenid empire and the reform of the calendar carried out by them. The author also reconstructs the events of the Persian era, trying to indicate the possible development of monarchical tendencies in the Persian province of Yehud. In the fifth chapter, he draws conclusions from the research undertaken so far. The dissertation is accompanied by an appendix, which contains an analysis of the situation in Judah in the Neo-Babylonian era.
 • Item
  Odnalezienie Jezusa w świątyni (Łk 2,41-52) w interpretacji Orygenesa
  (2023) Muzolf, Rafał; Czyżewski, Bogdan. Promotor
  Niniejsza dysertacja przedstawia dokonaną przez Orygenesa egzegezę biblijnego fragmentu o odnalezieniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej (Łk 2,41-52). W pierwszej części naszej pracy odnajdziemy historię i rozwój metody alegorycznej interpretacji tekstów od filozofii greckiej, aż po aleksandryjskich Żydów. Ta dosyć pobieżna analiza pozwala wniknąć i lepiej zrozumieć środowisko Aleksandrii, z którego wyrasta Orygenes, a które stało się centrum alegorycznej interpretacji Biblii wśród chrześcijan II wieku. Orygenes jest pierwszym autorem, który koncentruje się także na psychologicznych odczuciach Maryi i Józefa. Zauważa, że rodzice poszukują Syna „z troską" (sollicite), ,,z bólem" (dolentes), a ostatecznie nie odnajdują Go „od razu" (non statim). Nie bez znaczenia pozostają również miejsca, w których rodzice nie odnaleźli Jezusa. Przypatrując się im, nasz autor stawia pytanie, dlaczego nie mogli tam odnaleźć Syna Bożego. Drugie spojrzenie Orygenesa na ten fragment ewangelii koncentruje się na odnalezieniu naszego Pana. Owe trzy dni rozłąki rodziców z Synem odczytuje on jako zapowiedź Paschy Jezusa, zwieńczonej Zmartwychwstaniem. w tej interpretacji odwołuje się do symbolu góry, na której znajduje się jerozolimska świątynia. Także świątynia stanowi tu istotny element, w którym nasz autor dostrzega alegoryczny obraz Kościoła. Drogę zaś wiodącą na świątynne wzgórze analizuje jako drogę postępu duchowego, w której najlepszymi przewodnikami są Maryja i Józef. Istotę przesłania fragmentu Łk 2,41-52 stanowi dla Orygenesa chrystologia, która jest podstawą dla polemiki Orygenesa prowadzoną z heretykami.
 • Item
  Powołanie kobiety konsekrowanej do miłości we Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża
  (2022) Kaczmarek, Zofia; Piasecki, Piotr. Promotor
  Dysertacja o temacie: „Powołanie kobiety konsekrowanej do miłości we Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża.” została podzielona na 2 części. Pierwsza dotyczy samej kobiety (jej wizji wg koncepcji psychologicznych, feministycznych i w nauczaniu Kościoła). Ta analiza pozwala wysnuć wniosek, iż głównym powołaniem kobiety jest miłość oblubieńcza i macierzyńska. Drugi rozdział pokazuje, w jaki sposób kobieta konsekrowana realizuje to powołanie. W 2 części pracy prezentuje jak to powołanie jest realizowane we Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża. Najpierw przygotowywane są do tego na drodze formacji – o tym jest I rozdział. W II rozdziale ukazane zostało jak realizują miłość oblubieńczą (przez afirmację Chrystusa i naśladowanie Go), a w III rozdziale ukazane zostało jak przez naśladowanie Maryi i szeroko rozumiany apostolat realizują miłość macierzyńską. W pracy odwołano się do dokumentów wewnętrznych Wspólnoty, dokumentów Kościoła i opracowań pomocniczych.
 • Item
  Teologia codzienność Karla Rahnera wobec antropologicznych przesłanek ponowoczesności
  (2022) Nowicka, Justyna; Hadryś, Jacek. Promotor
  Dysertacja pt. „Teologia codzienności Karla Rahnera wobec antropologicznych przesłanek ponowoczesności” jest próbą zbadania hipotezy, czy teologia codzienności daje perspektywę dla prowadzenia życia duchowego, zgodnego z zasadami duchowości katolickiej. Przy jednoczesnym uwzględnieniu ponowoczesnego kontekstu, w którym żyje człowiek podejmujący życie duchowe. W celu zbadania hipotezy omówiono antropologiczne przesłanki wynikające z ponowoczesnego kontekstu społeczno-kulturowego. Wyodrębniono indywidualizm, konsumpcjonizm i globalizację. Następnie przedstawiono różnie pomiędzy duchowością ponowoczesną a duchowością katolicką w kontekście ponowoczesnej. W dalszej części ukazano najważniejsze, ze względu na teologię codzienności, elementy teologii Rahnera: antropologiczny zwrot teologii i metodę transcendentalną. Ostatni rozdział jest omówieniem teologii codzienności Rahnera ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia łaski i modlitwy. Dzięki darmowej łasce człowiek doświadcza codzienności jako miejsca, w którym przebywa ukryty Bóg. Akceptując codzienność wchodzi w dialog z Tajemnicą, nawet jeśli nie zdaje sobie tego sprawy. Dialog ten realizuje na różnych sposób; w modlitwie miłości, modlitwie w codzienności, modlitwie niedoli, czyli błagalnej, także w modlitwie winy i modlitwie decyzji. A także przedstawiono pogląd Rahnera na to, w jaki sposób będzie kształtowała się postawa chrześcijanina w przyszłości.