Postawy młodzieży wobec osoby Jezusa Chrystusa. Studium na podstawie badań w bydgoskich szkołach średnich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Youth attitudes towards the person of Jesus Christ. A study based on research in Bydgoszcz high schools

Abstract

„Za kogo mnie uważacie?” (Mt 16,15) Pytanie, które Pan Jezus postawił uczniom zostało zadane za pomocą narzędzia badawczego - ankiety - wybranym uczniom bydgoskich szkół średnich. Wcześniej dokonano analizy dokumentów Kościoła, przemówień papieskich skierowanych do młodych oraz podręczników i materiałów stosowanych w katechezie, aby określić w jaki sposób jest ukazywany w nich Chrystus. Okazało się, że młodzi mają wiele możliwości, żeby spotkać się ze Zbawicielem w procesie katechizacji, chociaż bywa i tak, że różne okoliczności im to utrudniają. Respondenci odpowiadając na szereg pytań ujawniali stopniowo swoje postawy względem Osoby Zbawiciela. Zbadano ich wiedzę, emocjonalne nastawienie a także na ile ich praktyki religijne koncentrują się na Panu Jezusie. Młodzi uznają w Jezusie Boga a większość z nich zgadza się, że sakramenty są miejscem Jego obecności; chociaż często sami po nie nie sięgają. Szczególnie istotne dla badań okazały się osobiste wypowiedzi ankietowanych, które ukazały jak bardzo ważne w ich życiu religijnym są relacje i to czy spotkali na drodze swojej wiary prawdziwych jej świadków. Młodzież, która miała doświadczenie wspólnoty religijnej, czy osobistej lektury Pisma Świętego, intensywniej przeżywa obecność Chrystusa w sakramentach. Niestety większość uczestników sondażu nie ma doświadczenia osobistej i regularnej modlitwy Słowem Bożym. Dla ich przyszłej relacji z Panem Jezusem ważny jest fakt, że znaczna część uczestniczy w katechezie lub bierze udział w rekolekcjach a ich stosunek do wiary nie jest obojętny. Daje to szansę, aby ukazywać im Chrystusa.
"Who do you say I am" (Mt 16,17). This Jesus's question, which he asked to disciples, was asked to selected students of Bydgoszcz high schools in a questionnaire. Previously, the church documents, popes' peeches to young people, schoolbooks and hangouts for Religion Education were analyzed to define in what way Jesus Christ is shown in them. It turned out that young people have a lot of opportunities to meet with their Savior during the catechesis process, however, some circumstances make it difficult. Respondents, answering a series of questions, came out their attitude towards the Person of Savior. Their knowledge, emotional attitude and how much of their religious practises focus on Jesus was examined. Young people recognize God in Jesus and most of them agree that He is present in the sacraments although they do not often receive them. What was essential for the research was the personal statements of the respondents. They showed how important relationships are in their religious life and whether they have met real witnesses on the way of their faith. Young people who had the experience of a religious community or read the Bible by themselves experience the present of Jesus Christ in sacraments more intensely. Unfortunately, most responders do not pray with the Word of God regularly. What is important for their future relationship with Jesus is the fact that a significant part of them participate in catechesis or participate in retreats, and their attitude towards faith is not neutral. It gives a chance to show them Christ.

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

Chrystus, młodzież, postawa, badania, katecheza, Christ, youth, attitude, research, catechesis

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego