Liturgia stacyjna wyrazem jedności Kościoła lokalnego. Studium na podstawie wybranych celebracji w Archidiecezji Poznańskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Station liturgy as an expression of the unity of local Church. Study based on selected celebrations in the Archdiocese of Poznań

Abstract

W dysertacji zostały przedstawione zagadnienia i problemy badawcze: związek pomiędzy liturgią stacyjną i jej wpływem na umacnianie jedności Kościoła lokalnego, rola biskupa w umacnianiu jedności wyrażana przez liturgię. W sposób szczególny problematykę tę ukazano na przykładzie archidiecezji poznańskiej. Pierwszy rozdział omawiał zagadnienia historyczne. Autor wyjaśnił znaczenie terminu statio, wskazał źródła jego pochodzenia, proces przenikania do liturgii chrześcijańskiej. Następnie została opisana historia liturgii stacyjnej na przestrzeni wieków i sposób jej celebracji w Rzymie na początku VIII wieku. Czynnikom jednoczącym w Mszy stacyjnej poświęcony został rozdział drugi rozprawy. Autor badał cechy liturgii, które mają szczególną zdolność integrowania Kościoła lokalnego. Opisana również została rola biskupa, jako gwaranta jedności i znak komunii. W trzecim rozdziale autor skupił się na omówieniu obowiązków i posług biskupa w sakramentalnej liturgii stacyjnej. Analizie zostały poddane przepisy liturgiczne opisujące celebrację sakramentów pod przewodnictwem biskupa. W ostatnim rozdziale opisowi poddano doświadczenie Kościoła poznańskiego. Przeanalizowane zostało nauczanie abpa Stanisława Gądeckiego, pod kątem tytułowego problemu rozprawy.
In the dissertation following research questions were presented: the relationship between the station liturgy and its influence on strengthening the unity of local Church and the role of bishop in strengthening the unity expressed by liturgy. In particular, this issue was presented on the example of the Archdiocese of Poznań. The first chapter discussed historical issues. Author explained meaning of term statio, indicated the source of its origin and the process of permeating into the Christian liturgy. Moreover the history of station liturgy over the course of centuries and the manner of its celebration in Rome at the beginning of the 8th century were described. The second chapter of the dissertation was devoted to the unifying factors in the station Mass. Author examined qualities of the liturgy that have a special ability to integrate the local Church. The role of the bishop as a guarantor of unity and a sign of communion was also described. In the third chapter, author focused on the bishop's duties and ministration in the sacramental station liturgy. The liturgical regulations describing the celebration of the sacraments under the leadership of the bishop were also analyzed. The experience of the Church in Poznań was described in the last chapter. The pastoral teaching of Archbishop Stanisław Gądecki was analyzed in terms of the title problem of the dissertation.

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

biskup, bishop, liturgia stacyjna, station liturgy, celebracja, celebration, jedność, unity

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego