Specyfika drogi niemowlęctwa duchowego siostry Leonii Marii Nastał

Title alternative

The specification of Leonia Maria Nastal's spiritual infancy way

Abstract

Rozprawa bada specyfikę drogi niemowlęctwa duchowego siostry Leonii Marii Nastał, służebniczki starowiejskiej. Podczas mistycznych doświadczeń Leonia przekonuje się, że niemowlęctwo duchowe jest pogłębieniem drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy z Lisieux. Sam Pan Jezus określa je jako zstąpienie o jeden stopień niżej. Dla Służebnicy staje się ono najkrótszą drogą do zjednoczenia z Bogiem, ukazaną przez Ducha Świętego, którą wybiera także po to, by uczcić Jezusową tajemnicę niemowlęctwa. Celem pracy jest więc ukazywanie i podkreślenie specyfiki tej drogi do Boga. Bazę źródłową rozprawy stanowią zapiski siostry Leonii, przede wszystkim te o charakterze ascetyczno-mistycznym. Ze względu na rozproszenie treści wskazujących na specyfikę drogi niemowlęctwa duchowego w różnych pismach Służebnicy, proces badawczy przeprowadzono najpierw w oparciu o analizę tych pism, a później dokonano syntezy wyników tej analizy. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcono realiom życia duchowego Służebnicy, które wpłynęły na jej duchowość. W rozdziale drugim przeanalizowano źródła tej drogi, mające charakter trynitarny. Trzeci rozdział obejmuje szczególne przejawy niemowlęctwa duchowego. Czwarty przedstawia środki i sposoby urzeczywistniania tej drogi. W ostatnim piątym rozdziale przebadano duchowe owoce wynikające z podjęcia niemowlęctwa duchowego.
The thesis explores the specification of Leonia Maria Nastal’s spiritual infancy way. She was a vestal from Old Village, a town in central Poland. During her mystical experiences Leonia becomes convinced that spiritual infancy is the reinforcement of the way of St. Theresa of Lisieux’ spiritual childhood. The very Jesus Christ describes it as descending a step lower. For the Vestal it becomes the shortest way, showed by Holy Spirit, to the unification with God she chooses also to celebrate Jesus’ infancy mistery. Therefore the aim of this thesis is to show and emphasize the specification of this way to God. The notes of nun Leonia, mainly those of ascetic-mystical character, are the source base of the thesis. On account of scattered contents, found in the Vestal’s different texts, indicating the specification of spiritual infancy way, the research was initially conducted based on the analysis of those texts and later on the synthesis of the results was performed. The thesis consists of five chapters. The first one describes the realities which affected the Vestal’s spiritual life. In the second chapter the sources of triple character of this way were analysed. The third chapter presents some unique symptoms of the spiritual infancy. The fourth one enumerates the means of implementing this way. In the last chapter the spiritual fruits arising from choosing the spiritual infancy way were studied.

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

Leonia Nastał, niemowlęctwo duchowe, specyfika, Leonia Nastal, spiritual infancy, specification

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego