Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6464
Title: Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku
Authors: Danielewski, Marcin
Advisor: Górczak, Zbyszko. Promotor
Keywords: Grody
Kujawy
osady służebne
prawo książęce
badania interdyscyplinarne
Issue Date: 12-Jun-2013
Abstract: Moja praca doktorska składa się z wstępu pięciu rozdziałów, zakończenia oraz licznych fotografii i map. Prowadzone badania pozwoliły na wysunięcie licznych wniosków i postawienie szeregu postulatów względem grodów, ich funkcji oraz kilku innych zagadnień. Szczególnie ważne są uwagi dotyczące chronologii grodów. Interdyscyplinarne podejście do problemu pozwoliło na przeprowadzenie weryfikacji chronologii interesujących mnie obiektów obronnych. Ustalenie czasu funkcjonowania danych grodów umożliwiło przejście do rozważań nad ich funkcjami. Kolejno omówiłem funkcje wojskowe interesujących mnie obiektów obronnych. Równie interesujące wydają się wnioski dotyczące funkcji gospodarczych grodów. W ramach rozważań omówiłem daniny, które są wzmiankowane w źródłach i odnoszą się do Kujaw. Interesujące są wnioski dotyczące osad, których mieszkańcy wykonywali pewne określone prace na rzecz władcy. Z rozmieszczenia tych wsi wyraźnie wynika, że na Kujawach grupowały się one wokół najważniejszego z grodów, Kruszwicy. Następnie nieco uwagi poświeciłem sądowniczo-policyjnym funkcjom administracji państwowej rezydującej w grodach. W dalszych rozważaniach podjąłem się dyskusji z hipotezą Tadeusza Lalika o grodach jako centrach kościelnych. Kolejnym tematem, któremu poświeciłem uwagę były relacje przestrzenno-chronologiczne grodów i miast. Podsumowując należy stwierdzić, że tematyka sieci grodowej na Kujawach i jej funkcji to temat trudny do badań. Potrzeba korzystania z warsztatu badawczego historyka, ale i archeologa, zwiększała trudność studiów nad tytułową problematyką.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/6464
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Danielewski. Rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
51.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.