Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6496
Title: „Posttelewizja? Widzowie wobec przemian mediów”
Other Titles: “Post-television? Viewers and the media in transition”
Authors: Mateja-Jaworska, Bogumiła
Advisor: Drozdowski, Rafał. Promotor
Keywords: telewizja/ TV
television/ TV
internet
media
konwergencja
convergence
życie codzienne
everyday life
komunikowanie
communication
Issue Date: 18-Jun-2013
Abstract: Celem pracy jest opis współczesnych praktyk telewizyjnych polskich widzów w epoce konwergencji mediów oraz rozważenie prawdopodobnych kierunków przemian telewizji w przyszłości. W części teoretycznej omówiono społeczną historię tego medium oraz najważniejsze cechy specyficzne dla współczesnej telewizji. Zaprezentowano też przegląd tradycji badań nad mediami, które akcentowały rolę publiczności. Przyjęte zostaje podejście zaproponowane przez Nicka Couldry’ego, postrzegającego media jako praktyki głęboko zanurzone w życiu codziennym. W drugiej części pracy opisano nawyki korzystania z telewizji, rozmawiania o niej, przypisywane jej znaczenia, „społeczne regulaminy oglądania” (ramy normatywne określające społecznie akceptowane sposoby traktowania telewizji), stosunek widzów do zachodzących przemian technologii telewizyjnych oraz miejsca telewizji wśród innych mediów w życiu codziennym. Wnioski oparto na badaniach, składających się z 4 faz: 1) analizy treści wybranych tytułów prasowych i portali internetowych, 2) wywiadów i obserwacji w gospodarstwach domowych i poza nimi, 3) badań ilościowych obejmujących Wielkopolskę (N=380), 4) wywiadów w grupach naturalnych. Wyniki badań pokazują, że mimo upowszechnienia internetu, telewizja nadal odgrywa bardzo istotną rolę. Przyczyną trwałości jej statusu są jednak nie tylko przeobrażenia na poziomie technologicznym czy programowym, ale przede wszystkim silne zakorzenienie w codzienności, we wzorach spędzania wolnego czasu, życia towarzyskiego i rodzinnego.
The main aim of the thesis is to describe contemporary television practices of Polish viewers in the era of media convergence and to predict possible future of television in Poland in the next decade. The theoretical part of the thesis contains a brief review of the social history of the medium and the most important features of contemporary television. In addition, different traditions of media studies are presented which put the emphasis on the audience. Nick Couldry’s approach has been adopted, in which media are practices deeply embedded in everyday life. The second part of the thesis describes the habits of watching and talking about TV, meanings ascribed to the medium, “social protocols of watching” (normative frames defining socially accepted attitudes towards TV), viewers’ attitudes towards technological changes television is undergoing nowadays and the place of television among other media in everyday life. The analysis has been based on research including 4 stages: 1) content analysis of selected newspapers and websites, 2) in-depth interviews and observations conducted in households and outside, 3) a survey in Great Poland (N=380), 4) affinity group interviews. The findings of the research project suggest that alongside growing popularity of the Internet, television still plays an important role. The enduring status of television results not only from its contents or technological transformations, but most of all from the fact that television is deeply embedded in daily routines, patterns of leisure, and family and social life.
Description: Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/6496
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT MATEJA-JAWORSKA wydruk.pdf
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.