Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/654
Title: Badanie dynamiki molekularnej w związku inkluzyjnym tiomocznika i bromku pirydyniowego
Other Titles: Dynamics investigation of thiourea pyridinium bromide inclusion compound
Authors: Marczak, Andrzej
Advisor: Czarnecki, Piotr. Promotor
Keywords: przemiany fazowe
phase transitions
związki inkluzyjne
inclusion compounds
sole pirydyniowe
pyridinium salts
badania ciśnieniowe
pressure investigations
rozpraszanie neutronów
neutron scattering
Issue Date: 5-Nov-2010
Abstract: Celem pracy jest badanie dynamiki molekularnej związku inkluzyjnego tiomocznika i bromku pirydyniowego. Substancja ta należy do grupy związków zawierających kationy pirydyniowe, których dynamika podlega rozległym badaniom. Wiele substancji z tej grupy wykazuje własności ferroelektryczne. Związki inkluzyjne są ciekawą częścią tej grupy. W związku inkluzyjnym tiomocznika i bromku pirydyniowego (oznaczanym jako TPyBr) stwierdzono dwa przejścia fazowe, przy czym przejście w temperaturze T2 = 155 K jest nieciągłe (I rodzaju) a przejście w temperaturze T1 = 178 K – ciągłe (II rodzaju). Opisano badania rozważanego związku różnorodnymi metodami, które wzajemnie się uzupełniają i potwierdzają. Wykonano badania rentgenowskie, kalorymetryczne, spektroskopii dielektrycznej, badania ciśnieniowe, kwazielastyczne rozpraszanie neutronów oraz spektroskopię mionową. Wnioski z badań: związek wykazuje dwie przemiany fazowe: nieciągłą i ciągłą, przemiana nieciągła jest przemianą typu porządeknieporządek, przemiana ciągła zachodzi między dwoma nieuporządkowanymi fazami, struktura gospodarza stanowi względnie sztywną strukturę, kationy pirydyniowe wbudowane w kanały tiomocznikowe wykonują ruch wokół osi pseudosześciokątnej prostopadłej do płaszczyzny cząsteczki, kationy pirydyniowe wykonują również ruchy względem osi znajdujących się w płaszczyźnie cząsteczki – amplituda tych ruchów jest duża.
The aim of presented work is the molecular dynamics investigation in (bis)thiourea pyridinium bromide. This substance belongs to a group of compounds containing pyridinium cations whose dynamics is extensively studied. Many of them are ferroelectric materials. Inclusion compounds are an interesting part of this group. In (bis)thiourea pyridinium bromide two phase transitions were found. The first one, in T2 = 155 K, is discontinuous and the second one (T1 = 178 K) is continuous. Investigations of the considered substance by various methods that are complementary and mutually confirmed are described. Xray diffraction, calorimetry, dielectric spectroscopy, pressure investigations, QENS and muon spectroscopy were made. Conclusions: the compound shows two phase transitions, discontinuous transition is the orderdisorder type, continuous transition occurs between two disordered phases, host structure is rather rigid, pyridinium cations perform motions around the pseudohexagonal axis perpendicular to the molecule plane cations perform also inplane motions around two axes with large amplitude.
Description: Wydział Fizyki: Zakład Kryształów Molekularnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/654
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca_dr.pdf6.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.