Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6986
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaczmarek, Kamil M.-
dc.date.accessioned2013-07-17T12:26:34Z-
dc.date.available2013-07-17T12:26:34Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 233-247pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/6986-
dc.description.abstractOstatnia praca Waltera Garrisona Runcimana The Theory of Cultural and Social Selection stanowi nową próbę zbudowania socjologicznej teorii ewolucji na podstawie neodarwinizmu oraz znacznie wychodzi poza dotychczasowe propozycje: torii podwójnego dziedziczenia oraz memetyki. Jednakże selekcjonizm ¬– paradygmat, który w niej rozwija, ze względu na zastosowanie uproszczonej biologii ewolucyjnej wymaga zredukowania społeczeństwa do prostej populacji jednostek dziedzicznego doboru i podobnej redukcji kultury. Runciman nie połączył przekonująco neodarwinowskiego populacyjnego podejścia ze swoim własnym systemem socjologicznym. Jednym z głównych powodów jego niepowodzenia jest, moim zdaniem, radykalne zerwanie z klasyczną tradycją socjologii.pl_PL
dc.description.abstract***Walter Garrison Runciman’s recent work The Theory of Cultural and Social Selection is a new attempt to create a sociological theory of evolution based on neodarwinism. It is also an important step extending beyond the previous propositions of dual inheritance theory as well as memetics. However, selectionism, a paradigm developed in it by the use of simplified evolutionary biology, requires a reduction of a society to simple population of heritable units of selection and a similar reduction of culture. Runciman has failed to convincingly integrate the neodarwinian populational approach with his own sociological system. One of the main reason for his failure is, in my opinion, his radical break with the classical tradition of sociology.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectW. G. Runciman,pl_PL
dc.subjectewolucjonizm,pl_PL
dc.subjectneodarwinizm,pl_PL
dc.subjectevolutionism,pl_PL
dc.subjectneodarwinismpl_PL
dc.titleTEORIA EWOLUCJI KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ WALTERA GARRISONA RUNCIMANApl_PL
dc.title.alternativeTHEORY OF CULTURAL AND SOCIAL REVOLUTION AS VIEWED BY WALTER GARRISON RUNCIMANpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. KAMIL M. KACZMAREK RPEiS 1-2013.pdf289.6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.