Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7775
Title: Koncepcja wiary teistycznej w filozofii religii JohnaHicka
Other Titles: The concept of theistic faith in the philosophy of religion of John Hick
Authors: Strzyżyński, Przemysław
Advisor: Buksiński, Tadeusz
Keywords: Hick John
analityczna filozofia religii
widzenie-jako
Wittgenstein
wiara teistyczna
Bóg
hipoteza pluralizmu religijnego
propozycjonalność
niepropozycjonalność
interpretacja
doświadczanie-jako
analytical philosophy of religion
seeing-as
theistic faith
God
pluralistic hypothesis of religions
propositional
experiencing-as
interpretation
Issue Date: 2009
Publisher: Uniwersytet im Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny
Abstract: Książka - „Pojęcie wiary teistycznej w filozofii religii John Hicka” - zawiera trzy części. Pierwsza prezentuje filozofię Hicka od 1957 do 2005 roku. Zdaniem Hicka, każde ludzkie poznanie jest „doświadczaniem-jako”, czyli nadawaniem/rozpoznaniem znaczenia, jest interpretacją. Stąd na poziomie fizycznym, moralnym/estetycznym i religijnym dokonuje się poznanie jako interpretacja. Idea ta jest rozszerzeniem koncepcji „widzenia-jako” Wittgensteina. Wiara jest niepropozycjonalna. Początkiem wiary jest doświadczenie, a nie uznanie za prawdę jakieś doktryny religijnej. Pod wpływem krytyki Hick zauważa jednak konieczność istnienia elementu propozycjonalnego we wierze. Hick konstruuje też hipotezę pluralizmu religijnego. W części drugiej przedstawiono m.in. krytyki pojęcia poznania jako „doświadczania-jako” (krytyka koncepcji danych zmysłowych). Ostatnia część prezentuje podsumowanie analiz i krytyk. Stwierdza się tam m.in., że koncepcja Hicka zawiera elementy sprzeczne i słabo uzasadnione.
The book titled „The Concept of Theistic Faith in the Philosophy of Religion of John Hick” concerns the main ideas connected with the idea of faith. This book has three parts. The first presents Hick’s philosophy of faith from 1957 to 2005. All human cognition is some kind of “experiencing-as”, recognizing the meaning/significance, in other words, an interpretation. This idea comes from the “seeing-as” concept of Wittgenstein. Faith, from that point of view, is nonpropositional. So, Hick now claims that the cultural context has an influence on the way of grasping the Transcendent. The consequence is the pluralistic hypothesis of religions. All of them are true and have equal soteriological power. The second part discusses those ideas, both in analytical and critical manner. Critics point out, that the sense data concept is incorrect. So the main idea of cognition as experiencing-as is badly proved. The pluralistic hypothesis of religion also met with another challenge. The main difficulty is that of grasping something as a God, who is uncognisable. The last part tries to sum up the analyses and criticisms.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7775
ISBN: 9788361884484
Appears in Collections:Doktoraty 1990-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncepcja wiary teistycznej w filozofii religii Johna Hicka.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.