Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7904
Title: RYZYKO ZACHOWAŃ KORUPCYJNYCH W INSTYTUCJACH PAŃSTWOWYCH NA PRZYKŁADZIE SŁUŻBY CELNEJ RP. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
Other Titles: RISK OF CORRUPTIVE BEHAVIOUR IN STATE INSTITUTIONS ON THE EXAMPLE OF THE CUSTOMS OFFICE IN POLAND: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS OF SOCIOLOGICAL STUDIES
Authors: Burzyński, Jan
Burzyński, Tomasz
Keywords: korupcja
ryzyko
podmiotowość
determinacja strukturalna
corruption
risk
agency
structural determination
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 2, s. 217-229
Abstract: Artykuł stanowi próbę nakreślania metodologii umożliwiającej socjologiczną konceptualizacją problemu ryzyka korupcji w instytucjach państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. Proponowane podejście skupia się na pojęciu „zdarzenia korupcyjnego”, terminu łączącego w sobie podmiotowe predyspozycje do udziału w korupcyjnych wymianach wraz z ich systemowymi oraz strukturalnymi uwarunkowaniami. Dzięki obraniu teorii stawania się społeczeństwa, dokonano wglądu w zagadnienie korupcji z perspektywy tych teorii socjologicznych, które postulują ontologię rzeczywistości społecznej umożliwiającą przezwyciężenie dychotomii: podmiotowość – struktura społeczna.
***The paper is an attempt to outline a coherent methodological framework fostering a more sociologically informed perspective on the problem of corruption risk as it is typical of the functioning of state institutions in Poland. The approach is based upon the concept of a ‘corruption event’ which combines agential dispositions to take part in corrupt exchanges as well as their structural and systemic determinants. In this way, assuming the theory of social becoming as a starting point, the postulated methodology investigates the problem of corruption from the theoretical perspective of sociologies aiming to provide a holistic and synthetic ontology whose objective is to overcome the dichotomy between agency and structure.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7904
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. JAN BURZYŃSKI, TOMASZ BURZYŃSKI RPEiS 2_2013.pdf353.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.