Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 75, 2013, z. 2
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Kałduński, Marcin; Flotyńska, Anna; Polszakiewicz, Barbara
  Przemysław Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010 (rec. Marcin K a ł d u ń s k i), s. 285-290; Anna Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Warszawa 2012 (rec. Anna F l o t y ń s k a), s. 290-294; Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia, Poznań 2012 (rec. Barbara P o l s z a k i e w i c z), s. 295-297
 • Item
  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 75, 2013, z. 2
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Lissoń, Piotr
  „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Piotr L i s s o ń), s. 299-301
 • Item
  KILKA UWAG DO ARTYKUŁU MAURYCEGO ZAJĘCKIEGO „PRESUPOZYCJE SUROWE I INSTYTUCJONALNE: PRÓBA POSZERZENIA KONCEPCJI PRESUPOZYCJI TEKSTU PRAWNEGO MARKA SMOLAKA”
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Smolak, Marek
  Artykuł zawiera polemikę z wątpliwościami, jakie przedstawił w swym artykule Maurycy Zajęcki. Autor sformułował trzy uwagi. Po pierwsze, uznaje zasadność podziału presupozycji zaproponowanego przez M. Zajęckiego na presupozycje surowe oraz presupozycje instytucjonalne. Po drugie, wbrew stanowisku M. Zajęckiego autor argumentuje, że dany fakt jest faktem instytucjonalnym nawet wtedy, gdy na podstawie wzajemnych oczekiwań zostanie uznany tylko przez dwie osoby. Po trzecie, autor podkreśla, że prawdziwość twierdzeń o istnieniu faktów instytucjonalnych presuponowanych w tekście prawnym jest uzależniona od ich społecznej akceptacji.
 • Item
  PRESUPOZYCJE SUROWE I PRESUPOZYCJE INSTYTUCJONALNE: PRÓBA POSZERZENIA KONCEPCJI PRESUPOZYCJI TEKSTU PRAWNEGO MARKA SMOLAKA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Zajęcki, Maurycy
  W tekście autor nawiązuje do niedawno przedstawionej idei Marka Smolaka i szkicuję możliwe zastosowania pojęciowego rozróżnienia presupozycji surowych i presupozycji instytucjonalnych tekstu prawnego. W pierwszej części wskazuje się na wybrane problemy prawniczych zastosowań semiotycznej kategorii presupozycji. Są to: konceptualizowanie pojęcia obowiązku, odzwierciedlanie rzeczywistości w wypowiedziach dyrektywalnych oraz odczytywanie tekstu prawnego na różnych poziomach znaczeniowych. W części drugiej wprowadza się pojęcie presupozycji surowej i rozważa możliwe zastosowania tego pojęcia dla charakterystyki nauk prawnych. Na gruncie teorii prawa rozróżnienie to ma ograniczoną użyteczność, może natomiast mieć zalety heurystyczne przy definiowaniu miejsca nauk historycznoprawnych pośród nauk historycznych.
 • Item
  ODPOWIEDŹ NA UWAGI DO „PRÓBY WYJAŚNIENIA DOMNIEMAŃ PRAWNYCH”
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Patryas, Wojciech
 • Item
  SPOŁECZNY WYMIAR REPRODUKCYJNYCH PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Jopek, Artur
  Artykuł podejmuje sygnalną refleksję nad społecznym wymiarem reprodukcyjnych procesów dostosowawczych. Została ona osnuta na postmodernistycznej kontestacji podstawowych pojęć. Te bowiem w oczywisty sposób decydują o zasadności interwencji publicznej, a następnie wyznaczają jej kierunki. Fenomen społeczeństwa trwa w czasie i przestrzeni dzięki odtwarzaniu samego siebie. Nowoczesne państwo odgrywa w tym istotną rolę systemową. Po pierwsze, jest poniekąd jego organizatorem (posiada narzędzia do ukierunkowania procesu reprodukcji społecznej), zapewnia bowiem prawne i organizacyjne ramy konfrontacji interesów. Po drugie, jest beneficjentem tego procesu – jego przetrwanie zależy od dynamiki „trwania” społeczeństwa. Demografia jest kluczem do przyszłości, od niej bezpośrednio zależy podstawowy substrat procesów społecznych. Struktura społeczna determinuje szanse rozwojowe tworzących ją jednostek. Narastające załamanie polskiej struktury demograficznej (polegające na kurczeniu się wskaźników reprodukcji oraz liczebności kohort w wieku rozrodczym) stanowi kontekst fundamentalnego problemu polityki natalistycznej. Wyznacza to oś podjętych rozważań.
 • Item
  UWARUNKOWANIA DOMINACJI I PODPORZĄDKOWANIA W GRUPACH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW –
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Chomczyński, Piotr
  Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań skoncentrowanych wokół problematyki szeroko pojętych procesów wewnątrzgrupowych zachodzących w grupach dziewcząt i chłopców przebywających w czterech zakładach poprawczych typu półotwartego w Polsce oraz dwóch zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców. W głównej mierze przedstawiono w nim zagadnienie hierarchizacji oparte na procesach dominacji i podporządkowaniu, które cechują relacje badanej młodzieży deklarującej „wyznawanie zasad” tzw. drugiego życia. Przeanalizowano różnice pomiędzy działaniami i mechanizmami stosowanymi przez dziewczęta i chłopców, których celem jest utrzymanie bądź zmiana dotychczasowych relacji hierarchicznych. Do opisu i analizy prezentowanych zjawisk w artykule przyjęto perspektywę interakcjonistyczną Herberta Blumera. Stwarza ona możliwość przybliżenia i wyjaśnienia natury relacji, jakie tworzą się pomiędzy podopiecznymi. Badania zostały oparte na metodach jakościowych, wykorzystano m.in. technikę jawnej obserwacji quasi-uczestniczącej, technikę wywiadu swobodnego zrealizowanego wśród kadry i wychowanków oraz analizę dokumentów wizualnych.
 • Item
  Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzania oferty pierwotnej
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Markiewicz, Marcin; Zygmanowski, Piotr
  Celem artykułu jest odpowiedź na pytania dotyczące cech charakteryzujących rozwój rynku NewConnect od momentu jego uruchomienia aż do końca 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań obejmujących oferty pierwotne akcji przeprowadzone przez wszystkich docelowych debiutantów we wskazanym okresie. Artykuł składa się ze wstępu, dwóch części zasadniczych oraz podsumowania. We wstępie określono cel, jaki przyświecał autorom opracowania, oraz wskazano hipotezy – główną oraz cząstkowe. Pierwsza z części zasadniczych dotyczy teoretycznych oraz prawnych aspektów funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu w Polsce, w tym miejsca NewConnect w ramach rynku kapitałowego oraz procesu przeprowadzania ofert pierwotnych i debiutu. Druga zawiera wyniki badań dotyczących liczby, kapitalizacji oraz ofert pierwotnych spółek na rynku alternatywnym, a także geograficznego i sektorowego podziału notowanych na nim emitentów. W podsumowaniu ustosunkowano się do hipotezy głównej oraz zawarto ogólne wnioski płynące z badań literaturowych i empirycznych, a także wskazano obszary, które wymagają dalszej analizy. Przeprowadzone badania w pełni pozwoliły na realizację zakładanego celu opracowania. Wyniki potwierdzają hipotezę główną, mówiącą o tym, że rynek NewConnect zyskuje na znaczeniu jako miejsce przeprowadzania ofert pierwotnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw niespełniających warunków dopuszczenia do notowań na rynku głównym GPW, zarówno w ujęciu wartościowym (suma przeprowadzanych ofert), jak i względnym (udział ofert pierwotnych w alternatywnym systemie w ogólnej ich sumie). Udana okazała się również weryfikacja hipotez cząstkowych, potwierdzających daleko bardziej uniwersalny charakter rynku NewConnect niż w pierwotnych założeniach jego organizatora, a także komplementarność tego rynku w stosunku do rynku głównego warszawskiej giełdy.
 • Item
  IDEA I PRAKTYKA MIKROFINANSÓW – UWAGI KRYTYCZNE
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Adamek, Jacek
  Celem artykułu jest próba prezentacji i analizy negatywnych opinii wyrażanych na temat mikrofinansów, formułowanych przez szerokie grono osób zajmujących się mikrofinansową formą wsparcia walki z biedą i wykluczeniem finansowym. Tematyka ta staje się przedmiotem dyskusji prowadzonej zarówno w opracowaniach naukowych, jak i środkach masowego przekazu i obejmuje szeroki spektrum problemów dotykających zarówno ideowe przesłanie tej formy pośrednictwa finansowego, jak i jej praktykę. Zaprezentowane w artykule argumenty i odnoszone do nich analizy są pochodną przeprowadzonych przez autora studiów literaturowych oraz wynikają z jego własnych przemyśleń i uwag wobec poruszanej tematyki.
 • Item
  RYZYKO ZACHOWAŃ KORUPCYJNYCH W INSTYTUCJACH PAŃSTWOWYCH NA PRZYKŁADZIE SŁUŻBY CELNEJ RP. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Burzyński, Jan; Burzyński, Tomasz
  Artykuł stanowi próbę nakreślania metodologii umożliwiającej socjologiczną konceptualizacją problemu ryzyka korupcji w instytucjach państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. Proponowane podejście skupia się na pojęciu „zdarzenia korupcyjnego”, terminu łączącego w sobie podmiotowe predyspozycje do udziału w korupcyjnych wymianach wraz z ich systemowymi oraz strukturalnymi uwarunkowaniami. Dzięki obraniu teorii stawania się społeczeństwa, dokonano wglądu w zagadnienie korupcji z perspektywy tych teorii socjologicznych, które postulują ontologię rzeczywistości społecznej umożliwiającą przezwyciężenie dychotomii: podmiotowość – struktura społeczna.
 • Item
  NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W ŚWIETLE TEORII SEGMENTACJI RYNKU PRACY
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Zwiech, Patrycja
  W artykule przedstawiono teorie próbujące wyjaśnić istnienie ekonomicznych nierówności na rynku pracy (oraz determinanty tych nierówności) między grupami społecznymi w świetle doktryny segmentacji rynku pracy. W artykule skupiono się na segmentacji statystycznej, koncepcji rynków wewnętrznych i zewnętrznych, koncepcji dualnego rynku pracy, koncepcji dualnej gospodarki oraz teorii peryferyjności, teorii dyskryminacji na rynku pracy i teorii rynku pracy jako areny. Determinantami nierówności wynikającymi z tych teorii są: segmentacja rynku pracy według wyróżników charakterystycznych dla poszczególnych grup społecznych lub według cech rynku pracy, zasady selekcji pracowników do pracy, interesy pracodawców dotyczące szkoleń pracowników, brak dostatecznego poparcia związków zawodowych, socjalizacja, przypisywanie poszczególnym grupom społecznym faktycznych lub pozornych cech lub ról społecznych oraz złe nawyki nabierane przez pracowników zatrudnionych w drugorzędnych miejscach pracy, nieciągłość zatrudnienia, rozproszenie, niska tożsamość zawodowa, postawy i wartości niesprzyjające stałości i ciągłości pracy.
 • Item
  REGUŁA WYŁĄCZNOŚCI POLSKIEGO USTAWODAWSTWA KARNEGO SKARBOWEGO W ZAKRESIE TYPIZACJI CZYNU ZABRONIONEGO JAKO „PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO” LUB „WYKROCZENIA SKARBOWEGO”
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Włodkowski, Olaf
  Reguła wyłączności ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako „przestępstwa skarbowego” lub „wykroczenia skarbowego” jest tradycyjnym rozwiązaniem normatywnym prawa karnego skarbowego od 1926 r. Jest to jedna z swoistości prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego powszechnego (pospolitego). Pomimo obowiązywania reguły wyłączności ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako „przestępstwa skarbowego” lub „wykroczenia skarbowego”, w praktyce legislacyjnej pojawiają się problemy związane z lokalizacją tej kategorii czynu zabronionego. O zaliczeniu danego typu czynu zabronionego do kategorii przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego decyduje normodawca, lokalizując ten typ czyn zabronionego w części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego. To, co jest w części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego, jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym, a to, co jest poza Kodeksem karnym skarbowym, jest przestępstwem powszechnym lub wykroczeniem powszechnym. W praktyce oznacza to, że przepisy art. 1-53 k.k.s stosuje się tylko do przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z części szczególnej k.k.s. Analiza przeprowadzona przez autora prowadzi także do wniosku, że rozparcelowanie przepisów Kodeksu karnego skarbowe (do Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń) nie jest możliwe do przeprowadzenia. Reguła wyłączności ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako „przestępstwa skarbowego” lub „wykroczenia skarbowego” jest rozwiązaniem normatywnym zasadnym i niezbędnym na gruncie ustawodawstwa karnego skarbowego.
 • Item
  POJEDNANIE POKRZYWDZONEGO ZE SPRAWCĄ JAKO PODSTAWA DO UMORZENIA POSTĘPOWANIA W ŚWIETLE PROJEKTU KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA KARNEGO
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Sepioło, Iwona
  Artykuł omawia projekt wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 59a w brzmieniu następującym: „Na wniosek pokrzywdzonego umarza się postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca pojednał się, w szczególności w wyniku mediacji, z pokrzywdzonym i naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie”. Projektowane zmiany rodzą szereg wątpliwości. W szczególności nasuwa się pytanie, czy samo pojednanie sprawcy z pokrzywdzonym jest wystarczające do uznania, że zachodzi brak potrzeby ukarania sprawcy. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny proponowanego przez Komisję Kodyfikacyjną nowego rozwiązania.
 • Item
  OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA STRON O KONTYNUACJI ROZPRAWY W ASPEKCIE GWARANCJI PROCESOWYCH ORAZ ZASADY KONCENTRACJI PROCESU
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Rogoziński, Piotr
  W artykule zwrócono uwagę na kwestię obowiązku zawiadamiania przez sąd stron o kontynuacji rozprawy w świetle tego, że zapewnienie rzeczywistej możliwości udziału stron w rozprawie głównej świadczy o respektowaniu przez dany system prawny najważniejszych zasad i gwarancji procesowych. Obowiązek zawiadamiania stron o kontynuacji rozprawy należy rozpatrywać w świetle gwarancji procesowych stron oraz zasady koncentracji procesu, gdyż pojęcia te odzwierciedlają kierunki najważniejszych interesów, jakie ścierają się w procesie, a mianowicie: interesów indywidualnych (przede wszystkim stron) oraz interesu społecznego. Interesy te są przy tym często rozbieżne. Kwestia zawiadamiania stron o kontynuacji rozprawy aktualizuje się w sytuacji, gdy zachodzi przerwanie ciągłości rozprawy. Na gruncie obowiązującego prawa ma to miejsce w związku z następującymi instytucjami procesowymi: zawieszeniem postępowania, odroczeniem rozprawy, przerwą w rozprawie, odroczeniem wydania wyroku i wznowieniem przewodu sądowego. Wątpliwości pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy przerwanie ciągłości rozprawy następuje z jednoczesnym wskazaniem czasu i miejsca jej kontynuowania, a nie wszystkie strony są obecne w chwili ogłaszania decyzji. W artykule podjęto próbę zanalizowania niektórych istotnych problemów nasuwających się w związku z zawiadamianiem stron o kontynuacji rozprawy na tle poszczególnych wyżej wskazanych instytucji procesowych.
 • Item
  ORGANIZACJE PARTNERSKIE NA JEDNYM OBSZARZE TURYSTYCZNYM – PROBLEMY I WYZWANIA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Czernek, Katarzyna
  W ostatnich latach wzrosła i nadal wzrasta Polsce liczba organizacji partnerskich działających na rzecz rozwoju turystyki (lokalne/regionalne organizacje turystyczne, związki/porozumienia międzygminne, lokalne grupy działania itp.). Jednak ich powstawanie często jest procesem chaotycznym i nieskoordynowanym z innymi funkcjonującymi na danym obszarze strukturami partnerskimi. W konsekwencji działania podejmowane we współpracy nie zawsze są efektywne i skuteczne, ponieważ mogą prowadzić do powielanie wysiłków i nieuzasadnionej konkurencji. W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano problemy związane z funkcjonowaniem na jednym obszarze różnych organizacji partnerskich działających na rzecz rozwoju turystyki. Autorka podjęła także próbę wskazania przyczyn zidentyfikowanych problemów.
 • Item
  O MODELU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W SPRAWACH STUDENCKICH
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Janusz-Pohl, Barbara
  Niniejszy szkic poświęcony jest problematyce postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów. Rozważenia oscylują wokół trzech wyszczególnionych elementów, jakie przyjęto za kryteria, pozwalające określić model tego postępowania. De facto model postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów stanowiący odwzorowanie – a więc ustalony na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Rozważania obejmują kolejno: problematykę przedmiotu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów, autonomicznych celów tej procedury, jej konstrukcji i podziału zasadniczych ról procesowych, a także określenie katalogu zasad postępowania dyscyplinarnego tego typu. W tle rozważań pozostaje pytanie o wpływ ustawy karnoprocesowej na przyjęty przez ustawodawcę model postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów.
 • Item
  NADZÓR NA PODSTAWIE RYZYKA JAKO METODA NADZORU ADMINISTRACYJNEGO
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Maciejewski, Mariusz
  Jedną z istotnych funkcji realizowanych przez administrację publiczną jest funkcja nadzoru nad określonym obszarem życia społecznego. Organy nadzoru administracyjnego otrzymują rozmaite kompetencje służące sprawowaniu tego nadzoru, a następnie same decydują, jak będą je wykonywać. Organy samodzielnie zatem wypracowują metodologię wykonywania tych kompetencji i szukają optymalnej metody realizacji wyznaczonych im celów. Często organy nadzoru stają wobec sytuacji, w której obszary podlegające ich nadzorowi będą bardzo rozległe w sensie merytorycznym lub podmiotowym, a zasoby, przede wszystkim ludzkie, przyznane do wykonywania nadzoru, będą niewystarczające do całkowitego czy bardzo szerokiego objęcia czynnościami nadzorczymi obszarów powierzonych pieczy organów. W takich sytuacjach organ może wykonywać swoje kompetencje wyłącznie selektywnie, a metoda ich wykonywania staje się kluczową kwestią. Niniejszy tekst przedstawia jedną z takich metod opracowaną w praktyce i coraz powszechniej stosowaną w nadzorze administracyjnym – metodę nadzoru na podstawie ryzyka (NPR). W tekście została omówiona geneza powstania tej metody, jej kontekst oraz istota, a także praktyczne zastosowania – aktualne i potencjalne.
 • Item
  „INTERES PUBLICZNY”, „INTERES SPOŁECZNY” I „INTERES SPOŁECZNIE UZASADNIONY”. PRÓBA DOOKREŚLENIA POJĘĆ
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Żurawik, Artur
  Jedną z najważniejszych klauzul generalnych w prawodawstwie polskim jest klauzula interesu publicznego, ma bowiem charakter konstytucyjny, choć i ustawodawca zwykły często do niej sięga. Przede wszystkim stanowi ona podstawę ograniczania praw i wolności obywatelskich, choć niekiedy jest przesłanką wdrażania mechanizmów służących ochronie wybranych wartości, np. w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Ma więc zróżnicowany charakter. Przy tym związki pomiędzy prawem a życiem społecznym są szerokie, a to z kolei ma swe odzwierciedlenie między refleksją teoretycznoprawną a refleksją innych nauk społecznych. Prawo, w szczególności publiczne, jest też wynikiem realizacji określonej polityki oraz nośnikiem i odzwierciedleniem ważnych społecznie wartości. To zaś wywołuje potrzebę analizy normatywnej i odkrywania normatywnej zawartości przywołanej klauzuli oraz klauzul podobnych. Do tych ostatnich należą klauzule „interesu społecznego” oraz „interesu społecznie uzasadnionego”. Pojawiające się w doktrynie wypowiedzi klauzule te niekiedy traktują zamiennie, co jest nieuzasadnione. Niniejsze opracowanie ma zatem na celu dokonanie szczegółowej analizy wskazanych klauzul i wykazanie, że nie powinny być one traktowane synonimicznie.
 • Item
  UNIA EUROPEJSKA JAKO OBSERWATOR PRZY ZGROMADZENIU OGÓLNYM ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Zieliński, Marek
  Celem prezentowanego artykułu jest dokonanie charakterystyki rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 65/276 w sprawie statusu uczestniczącego Unii Europejskiej w pracach ONZ. Powyższa rezolucja przyjęta została w rezultacie zabiegów podjętych przez UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który zmienił zasady i warunki udziału UE w innych organizacjach międzynarodowych. Na podstawie postanowień rezolucji 65/276 UE otrzymała zupełnie nowe prawa w ZO ONZ, a także w niektórych jego organach pomocniczych oraz międzynarodowych konferencjach i spotkaniach organizowanych pod jego auspicjami. Pomimo tych zmian status UE przy ZO ONZ nie jest podobny do statusu państw obserwatorów, a rezolucja nr 65/276 podkreśla, że takie same prawa, jakie posiada UE, mogą otrzymać również inne regionalne organizacje międzynarodowe. Tym samym ZO ONZ nie uwzględnia wyjątkowości procesu integracji państw w ramach UE i traktuje ją jak każdą inną organizację międzynarodową.
 • Item
  OCENA REAKCJI STÓP ZWROTU AKCJI WYBRANYCH SPÓŁEK NA ZMIANY STOPY REFERENCYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM WARUNKOWEJ ANALIZY ZDARZEŃ
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Filipowicz, Ewa
  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu reakcji stóp zwrotu polskiego rynku akcji na ogłoszenia o zmianie poziomu stopy referencyjnej. Reakcja ta została zbadana z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń. Znajomość reakcji stóp zwrotu akcji na tego typu ogłoszenia jest bardzo ważna z punktu widzenia inwestora, gdyż podjęte na jej podstawie decyzje inwestycyjne przyczynić się mogą do uzyskania ponadprzeciętnych zysków. Ponadto ze względu na typ badanej informacji wyniki te mogą być interpretowane również w kontekście koncepcji przejrzystości polityki pieniężnej banku centralnego. Rozważania podzielono na pięć części. Pierwsza część pracy zawiera podsumowanie analogicznych badań na rynkach zagranicznych. Druga część przedstawia metodykę warunkowej analizy zdarzeń. Część trzecia poświęcona jest charakterystyce badanego zdarzenia. W czwartej części uzasadniono wybór czasowego i podmiotowego zakresu badania. W ostatniej – zamieszczono rezultaty przeprowadzonego badania.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego