ORGANIZACJE PARTNERSKIE NA JEDNYM OBSZARZE TURYSTYCZNYM – PROBLEMY I WYZWANIA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

PARTNERSHIP ORGANISATIONS OPERATING IN THE SAME TOURIST DESTINATION – PROBLEMS AND CHALLENGES

Abstract

W ostatnich latach wzrosła i nadal wzrasta Polsce liczba organizacji partnerskich działających na rzecz rozwoju turystyki (lokalne/regionalne organizacje turystyczne, związki/porozumienia międzygminne, lokalne grupy działania itp.). Jednak ich powstawanie często jest procesem chaotycznym i nieskoordynowanym z innymi funkcjonującymi na danym obszarze strukturami partnerskimi. W konsekwencji działania podejmowane we współpracy nie zawsze są efektywne i skuteczne, ponieważ mogą prowadzić do powielanie wysiłków i nieuzasadnionej konkurencji. W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano problemy związane z funkcjonowaniem na jednym obszarze różnych organizacji partnerskich działających na rzecz rozwoju turystyki. Autorka podjęła także próbę wskazania przyczyn zidentyfikowanych problemów.
***The number of partnership structures in tourism (such as destination marketing organisations; tourist unions, tourist agreements, local activity groups) has been recently rising in Poland. Their establishment is often chaotic and not coordinated with other partnership organisations operating in the area. As a result, activities undertaken in cooperation by these organisations are not always effective and efficient as they are often double efforts and lead to unjustified competition. In the paper problems that frequently arise when different tourist organisations operate in the same area have been presented and an attempt has been made to identify the reasons for that.

Description

Sponsor

Keywords

gmina, współpraca, struktury partnerskie, obszar turystyczny, municipality, cooperation, partnership structures, tourist destination

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 2, s. 201-215

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego