Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzania oferty pierwotnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The importance of the NewConnect market as a venue for conducting initial offerings

Abstract

Celem artykułu jest odpowiedź na pytania dotyczące cech charakteryzujących rozwój rynku NewConnect od momentu jego uruchomienia aż do końca 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań obejmujących oferty pierwotne akcji przeprowadzone przez wszystkich docelowych debiutantów we wskazanym okresie. Artykuł składa się ze wstępu, dwóch części zasadniczych oraz podsumowania. We wstępie określono cel, jaki przyświecał autorom opracowania, oraz wskazano hipotezy – główną oraz cząstkowe. Pierwsza z części zasadniczych dotyczy teoretycznych oraz prawnych aspektów funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu w Polsce, w tym miejsca NewConnect w ramach rynku kapitałowego oraz procesu przeprowadzania ofert pierwotnych i debiutu. Druga zawiera wyniki badań dotyczących liczby, kapitalizacji oraz ofert pierwotnych spółek na rynku alternatywnym, a także geograficznego i sektorowego podziału notowanych na nim emitentów. W podsumowaniu ustosunkowano się do hipotezy głównej oraz zawarto ogólne wnioski płynące z badań literaturowych i empirycznych, a także wskazano obszary, które wymagają dalszej analizy. Przeprowadzone badania w pełni pozwoliły na realizację zakładanego celu opracowania. Wyniki potwierdzają hipotezę główną, mówiącą o tym, że rynek NewConnect zyskuje na znaczeniu jako miejsce przeprowadzania ofert pierwotnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw niespełniających warunków dopuszczenia do notowań na rynku głównym GPW, zarówno w ujęciu wartościowym (suma przeprowadzanych ofert), jak i względnym (udział ofert pierwotnych w alternatywnym systemie w ogólnej ich sumie). Udana okazała się również weryfikacja hipotez cząstkowych, potwierdzających daleko bardziej uniwersalny charakter rynku NewConnect niż w pierwotnych założeniach jego organizatora, a także komplementarność tego rynku w stosunku do rynku głównego warszawskiej giełdy.
***The paper aims to answer questions concerning the characteristics of the development process of the NewConnect market since its launch until the end of 2012, with particular emphasis on the results of an analysis of initial offerings conducted by companies willing to be listed. First, the authors’ objective and hypotheses are presented, followed by a description of the theoretical and legal aspects of the Alternative Trading System in Poland, including NewConnect and its place within the capital market, and the process of conducting an IPO and stock market debut. The second part of the paper contains the results of a research of the number, capitalization and initial offerings of companies on the alternative market, as well as the geographical and sectoral distribution of listed issuers. The summary includes the authors’ conclusions with regards the main hypothesis and general findings arising from the literature and empirical research, as well as identification of areas that require further analysis. The study allowed full realisation of the main objective. The results confirm the primary hypothesis, proving that NewConnect is gaining importance as a place to conduct an initial offering, in particular by companies which otherwise do not meet the conditions of admission to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange, both in terms of their value (the sum of offerings conducted) as well as the relative share (of IPOs in the alternative system in their total value) on the Polish capital market. Verification of secondary hypotheses was also successful, proving a far more universal character of the NewConnect market than assumed originally by the Organizer, and its complementarity with the main market of the Warsaw Stock Exchange.

Description

Sponsor

Keywords

rynek NewConnect, alternatywny system obrotu, debiut spółki, IPO, oferta pierwotna, oferta prywatne, NewConnect market, Alternative Trading System, stock market, debut, initial offering, private placement

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 2, s. 167-186

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego