PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 75, 2013, z. 2

Title alternative

Abstract

Przemysław Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010 (rec. Marcin K a ł d u ń s k i), s. 285-290; Anna Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Warszawa 2012 (rec. Anna F l o t y ń s k a), s. 290-294; Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia, Poznań 2012 (rec. Barbara P o l s z a k i e w i c z), s. 295-297

Description

Sponsor

Keywords

recenzje, book reviews

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 2, s. 285-297

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego